Mobility a stáže, Erasmus+

 

Od 02.11.2015 do 16.12.2016 je otvorené prihlasovanie na mobilitu a stáž cez program Erasmus+ v nadchádzajúcom akad. roku 2017/18. Prihlasovanie a aj výberové konanie prebieha raz ročne a preto bez ohľadu na to kedy plánujete mobilitu uskutočniť, pošlite si prihlášku už teraz.

Prihlášku si môžu podať študenti bakalárskeho stupňa štúdia aktuálne v:

  • 1. ročníku (E+ štúdium možné v ZS aj LS)
  • 2. ročníku (E+ štúdium možné v ZS)
  • 3. ročníku (E+ štúdium možné v ZS aj LS).

Prihlášku si môžu podať študenti magisterského stupňa štúdia aktuálne v:

  • 1. ročníku (E+ štúdium možné len v ZS, z dôvodu štátnic v LS)
  • 2. ročníku (len v prípade PhD. štúdia a absolventskej stáže)

Prihlášku si môžu podať študenti doktorandského stupňa štúdia (okrem končiacich ročníkov).

Kritériá výberu študentov na E+ štúdium na zahraničnej univerzite.

Kritériá výberu na E+ stáž a absolventskú stáž v zahraničnej organizácii, firme, spoločnosti.

Prihláška na E+ mobilitu

Prihláška na E+ stáž alebo absolventskú stáž

Podávanie prihlášky:

  • V elektronickej podobe študenti zasielajú prihlášky na email rzs@fphil.uniba.sk. Sem stačí poslať dokument prihlášky bez príloh.
  • V papierovej podobe študenti zasielajú prihlášky na adresu: Referát zahr.stykov FiF UK, Gondova2, 814 99 Bratislava. Poštou je potrebné zaslať dokument prihlášky spolu so všetkými potrebnými prílohami.
  • Evidujú sa len kompletné prihlášky poslané najneskôr 16. decembra 2016 (rozhoduje pečiatka pošty).
  • Prílohy, ktoré je potrebné k prihláške priložiť sú uvedené v dokumente prihlášky (druhá strana)
  • Pri vypĺňaní prihlášky je potrebné dať si pozor, aby bola prihláška podaná na správnu univerzitu.

Zoznam univerzít tu.

 

Do prihlášky sa uvádzajú tie univerzity, s ktorými má daná katedra uzatvorenú zmluvu. Pri hľadaní sa študent orientuje podľa mena katedrového koordinátora pre mobility Erasmus+. Tiež je potrebné si skontrolovať, či je daná zmluva podpísaná pre stupeň štúdia študenta, v ktorom bude mobilitu absolvovať (1.- Bc.; 2.-M.A., 3. – PhD.)

V prípade prihlášky na stáž si študent organizáciu, kde chce stáž absolvovať, vyberá sám. K prihláške už potrebuje priložiť scan predbežnej akceptácie na stáž. Prihláška bude akceptované len spolu s potvrdením katedrového koordinátora pre Erasmus+, že vybraná stáž súvisí so štúdiom študenta a pomôže mu získať potrebnú prax.

Študent si môže podať len jednu prihlášku. V prípade, že študent neuspeje vo výberovom konaní na preferovanú univerzitu a zostanú voľné miesta na iných univerzitách, s ktorými má katedra uzavreté zmluvy, bude študentovi ponúknuté voľné miesto. Študent ho môže, ale nemusí akceptovať.

Zoznam akceptovaných študentov na mobilitu/stáž cez program Erasmus+ bude uverejnený na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodných vzťahov, Erasmus+, študenti, vybraní študenti na Erasmus mobilitu najneskôr 24. februára 2017 . Informácia o vyhlásení výsledkov bude uverejnená na webovej stránke fakulty, rovnako ako aj weboch jednotlivých katedier.