Informácie k ukončeniu štúdia, odovzdávaniu záverečných prác a štátniciam pre študentov Katedry politológie, apríl 2017

Termín štátnic a odovzdania záverečných prác

Štátnice na katedre politológie v letom termíne sa budú konať v dňoch 5.6.-7.6 2017 (pondelok, utorok, streda), jesenný termín je stanovený na 24/8 a 25/8/2017. Konkrétny harmonogram (zloženie skúšobných komisií  a poradie jednotlivých študentov)   bude oznámený v polovici mája/augusta 2017.

Ak chcete absolvovať štátne skúšky v letnom termíne musíte do 21.4. 2017 odovzdať Vašu záverečnú (bakalársku/diplomovú) prácu do systému AIS2. Tento termín je konečný, nie je možné ho predlžovať, systém AIS2 sa po polnoci automaticky uzavrie. Nikto z katedry (vedúci, študijný poradca, školiteľ) nemá možnosti a právomoci vkladať Vašu prácu do systému po tomto termíne.

V prípade magisterského štúdia v ktorom sú súčasťou štátnic okrem obhajoby záverečnej práce aj otázky z predmetov je podmienkou účasti odovzdanie záverečnej práce. Nie je tak možné si štátnice „rozdeliť“ a absolvovať iba skúšky z predmetov bez obhajoby práce.

V prípade, že sa Vám záverečnú prácu nepodarí dokončiť a včas odovzdať, budete musieť využiť niektorý z ďalších termínov. Po letnom termíne sa najbližšie štátnice budú konať v jesennom termíne koncom augusta 2017.

Pre jesenný termín musíte záverečnú prácu odovzdať do systému AIS najneskôr do 30.6.2017. 

V prípade, že sa ako Bc. študent hlásite na Mgr. štúdium politológie na FiF UK stačí úspešne absolvovať štátnice aj v tomto jesennom termíne.

Prihlášky

Prihláška na štátnice sa podáva najneskôr tri týždne pred konaním štátnic (t.j.12.5.2017) prostredníctvom podateľne (nie na sekretariát katedry). Tlačivo prihlášky si môžete stiahnuť na adrese: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/tlaciva/Prihlaska_na_SS-program.pdf

Ukončenie študijných povinností

Podmienkou pre absolvovanie štátnic je aj úspešné absolvovanie zapísaných kurzov. Podmienky a termíny sa v tomto bode líšia pre bakalársky a magisterský stupeň.

  • Pre bakalársky stupeň neplatí v zmysle harmonogramu štúdia skrátený semester. Znamená to, že výuka by mala prebiehať štandardne až do zápočtového týždňa. Hodnotenie jednotlivých kurzov by malo byť uzavreté do konca zápočtového týždňa, t.j. do 19.5.2017. Pozor: prihlášku na štátnice by ste mali podať skôr (do 12.5.),  aj v prípade, že nebudete mať hodnotenie ešte uzavreté a zapísané v systéme. Ukončiť musíte aj predmet „Bakalárska práca“ za ktorý získavate hodnotenie od školiteľa/školiteľky Vašej práce. V prípade, že hodnotenie nezískate, nemôžete sa štátnic zúčastniť. Ak máte školiteľov, ktorí nepôsobia na katedre, vo vlastnom záujme ich na potrebu hodnotenia upozornite.
  • Pre magisterský stupeň platí skrátený semester, preto by malo byť Vaše hodnotenie uzavreté do 28.4.2017

V prípade, že máte zapísané a absolvujete aj iné ako povinné kurzy (tu budú vyučujúci na termín upozornení), informujte prosím o tomto termíne a potrebe zapísania hodnotenia vyučujúceho v dostatočnom predstihu. Prosím skontrolujte si Vaše hodnotenie v systéme AIS2. Pokiaľ po uvedených termínoch nebudete mať hodnotenia zapísané, kontaktujte vyučujúceho, prípadne študijného poradu Dr. Dolného (nemusíte panikáriť, v nevyhnutných prípadoch bude možné zapísať hodnotenie aj dodatočne počas nasledujúceho týždňa).

Inštrukcie k odovzdávaniu prác, formálnym náležitostiam a priebehu obhajoby

1. Bakalárske/diplomové práce v elektronickej podobe odovzdávate prostredníctvom AIS2, inštrukcie máte dostupné v dokumente, http://moja.uniba.sk/zaverecne-prace  Odovzdanie práce cez AIS2 je výlučne Vašou zodpovednosťou.

2. Termín odovzdania práce v prípade, že chcete prácu obhajovať v letnom termíne je 21. apríl 2017 do 23:59, jesenný termín 30. júna 2017 do 23:59 prostredníctvom AIS2. Potom sa systém uzavrie a prácu už do AIS2 neodovzdáte. Odovzdaná práca musí byť finálnou verziu práce, v opačnom prípade Vám jej obhajoba nebude umožnená.

Katedra politológie nemá nijaký vplyv na obsah, fungovanie a funkčnosť systému AIS2.  Ak sa stane, že sa počas vkladania práce zrúti systém AIS2, alebo dôjde k inému systémovému zlyhaniu na strane univerzity, kontaktujte hotline, alebo vedúceho študijného oddelenia, Daniela Madarása, daniel.madaras@uniba.sk.

3. Zviazanú tlačenú verziu práce, ktorá je zhodná s verziou, ktorú ste odovzdali v AIS2 odovzdávate na sekretariát katedry politológie p. Pulcovej v úradných hodinách do 2. mája 2017 v 2 exemplároch (jeden z nich musí byť v pevnej väzbe, druhý môže byť aj v hrebeňovej prípadne tepelnej väzbe), pre jesenný termín do 7. júla 2017.

4. Základné náležitosti záverečných prác obsahuje smernica rektora UK, osobitne pre Vás sú relevantné čl. 5 až  7V prípade zadania záverečnej práce platí, že ho práce vložíte bez podpisov, tie sa doplnia počas obhajoby práce. Katedra zabezpečí vytlačenie licenčných zmlúv, protokolov o kontrole originality a posudkov školiteľa/oponenta práce.

Na titulnom liste práce by ste mali uvádzať číslo odboru: 3.1.6. - politológia

5. Skontrolujte si názov Vašej práce so zadaním v systéme v AIS2. Ak názvy nesúhlasia, resp. ste názov práce zmenili, pošlite mi po dohode so školiteľom na branislav.dolny@uniba.sk  email s novým názvom zadania najneskôr do 17. apríla 2017 (resp. 20.júna 2017 pre jesenný termín), aby bolo možné zmeniť názov práce v AIS2. Súčasne, na zmenu názvu práce je potrebné vyplniť žiadosť o zmenu, na ktorú sa musí podpísať vedúci práce, študent a vedúci katedry. Žiadosť nájdete na https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/tlaciva/Zmena_zadania.pdf

6. Nepodceňujte komunikáciu so svojimi školiteľmi/školiteľkami v súvislosti s odovzdaním finálnej verzie Vašej práce. Osobitne si dohodnite vopred termín, kedy dáte Vašim školiteľom konečnú verziu práce k nahliadnutiu.

Obhajoba Bc. práce

S účinnosťou novej akreditácie pozostávajú Bc. štátnice iba z obhajoby záverečnej práce. Obhajoba začína prezentáciou práce študentom (max.10 minút), odporúčame využiť powerpoint, v miestnosti bude k dispozícii projektor a počítač. V rámci prezentácie práce sa zamerajte na predstavenie predmetu práce, výskumnej/ých otázok, metodológie a hlavných zistení práce.

Po vašej prezentácii bude komisia oboznámená s posudkami školiteľa a oponenta, na ktoré budete reagovať. Posudky by ste mali mať k dispozícii v systéme AIS2 najneskôr tri dni pred obhajobou práce. Budete mať  preto dostatok času zoznámiť sa vopred s ich obsahom aj hodnotením. Pripravte si reakciu na pripomienky resp. odpovede na otázky, ktoré v posudkoch uvedú oponent a školiteľ práce. Otázky školiteľa a oponenta môžu byť doplnené otázkami členov komisie.

Nepodceňujte svoju prípravu na obhajobu záverečnej práce.  Pre konečné hodnotenie nebudú rozhodujúce iba navrhnuté hodnotenia z posudkov, ale aj Vaša prezentácia práce a jej obhajoba počas diskusie.

Obhajoba DP, Mgr. štátnice

Po vstupe do miestnosti si vytiahnete otázky zo štátnicových predmetov. Následne máte k dispozícii približne 20 minút, počas ktorých si môžete urobiť písomnú prípravu k vytiahnutým otázkam.

Po príprave nasleduje štátna skúška, zvyčajne začíname obhajobou diplomovej práce. Na jej úvod máte k dispozícii priestor na to, aby ste stručne predstavili predmet práce, výskumnú/é otázky a hlavné zistenia práce (nepredpokladá sa prezentácia v power pointe). Následne predstavia svoje posudky školiteľ a oponent práce. Keď skončia, máte možnosť sa vyjadriť k výhradám a otázkam z posudkov. Odporúčame Vám, aby ste mali posudky i samotnú prácu so sebou, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe.  Nepodceňujte svoju prípravu na obhajobu záverečnej práce.  Pre konečné hodnotenie nebudú rozhodujúce iba navrhnuté hodnotenia z posudkov, ale aj Vaša prezentácia práce a jej obhajoba počas diskusie.

Potom nasledujú predmetové skúšky, poradie odpovedí si určujete Vy. Snažte sa počas odpovede ilustrovať koncepty a teórie aj konkrétnymi príkladmi. Počítajte tiež s tým, že Vás môže komisia kedykoľvek prerušiť, spýtať sa na doplňujúcu otázku a podobne, nenechajte sa tým zbytočne vyrušiť, je to súčasť štátnej skúšky.

Vyhodnotenie výsledkov sa uskutoční vždy na konci, výsledky budú následne zapísané aj v systéme AIS2

V prípade problémov a nejasností na môžete kedykoľvek kontaktovať mailom (branislav.dolny@uniba.sk), prípadne osobne v čase konzultačných hodín (pondelok 9.00-11.30, miestnosť N213).

Branislav Dolný

študijný poradca katedry