Back to All Events

Michal Onderčo: The hydraulic effect of the crisis on the foreign policy attitudes in Europe

Event na Facebooku.

Katedra politológie FiF UK a Centrum pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá FiF UK v spolupráci s ARENA – Centrom európskych štúdií na Univerzite v Oslo Vás pozývajú na výskumný seminár s Dr. Michalom Onderčom z Katedry verejnej správy a sociológie na Fakulte spoločenských vied Univerzity v Rotterdame na tému The hydraulic effect of the crisis on the foreign policy attitudes in Europe. 

Na seminári bude Dr. Onderčo prezentovať dosiaľ nepublikovaný výskum, ktorý sa venuje vplyvu eurokrízy na verejnú mienku o zahraničnej politike v nových aj starých členských štátoch EÚ. Na základe kvantitatívnej analýzy doteraz nevyužitých dát z prieskumov verejnej mienky preukazuje, že individuálne skúsenosti s krízou znižujú podporu Únie, ale zvyšujú podporu iných medzinárodných aktérov. 

Výskumné semináre Katedry politológie prinášajú diskusie najnovšieho akademického výskumu v oblastiach politológie a medzinárodných vzťahov. 

Podujatie sa koná v rámci projektu “Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe (SK06-IV-02-010)”. „Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.“

LINKY