Back to All Events

ŠVOK 2017

Termíny:

30. marca 2017- uzávierka prihlášok

22. apríla 2017- odovzdanie písomnej verzie práce

28. apríla 2017- konanie konferencie

V piatok 28. apríla 2017 sa na Katedre politológie uskutoční študentská vedecká a odborná konferencia (ŠVOK) v odbore politológia.

Konferencie sa môžu zúčastniť študenti politológie FiF UK s písomnou prácou v rozsahu 15-25 normostrán (4500-6000 slov). Práca môže byť upravenou verziou seminárnej práce alebo časti záverečnej práce študenta. Práca môže mať viacero autorov.

V prípade záujmu o účasť je potrebné sa prihlásiť do 30. marca 2017 emailom na erik.lastic@uniba.sk. Prihláška by mala obsahovať: meno a priezvisko, ročník, predbežný názov témy a meno konzultanta. Konzultantom práce je člen katedry, vrátane doktorandov. Termín odovzdania písomnej práce je 22. apríl 2017 do 24:00, emailom na erik.lastic@uniba.sk. Doručenie práce Vám bude potvrdené emailom. Predložené práce bude hodnotiť komisia zložená z členov katedry. Súčasťou hodnotenia bude posúdenie odovzdanej písomnej verzie práce a jej verejná prezentácia v rozsahu 10 minút počas konania konferencie. Podmienkou uskutočnenia konferencie je účasť najmenej 5 študentov.

Tri najúspešnejšie práce budú odmenené mimoriadnym štipendiom dekana fakulty

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje súčasne aj 7. ročník súťaže o Cenu Daniela Tupého. Cena sa udeľuje každoročne ako súčasť Študentskej vedeckej a odbornej konferencie, pričom si ňou učitelia a študenti FiF UK pripomínajú pamiatku študenta Daniela Tupého, ktorý bol roku 2005 zavraždený vo veku 21 rokov. Cenu udeľuje dekan FiF UK na návrh komisie ustanovenej pre tento účel vedením fakulty. Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci študenti FiF UK priamo (odovzdaním práce na sekretariáte Katedry filozofie a dejín filozofie), alebo práce môžu navrhnúť a poslať komisie ŠVOK, ktoré sú vytvorené na jednotlivých katedrách. Účasť na súťaži o cenu Daniela Tupého a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením v ŠVOK na katedrách. O cenu Daniela Tupého sa môžu uchádzať práce, ktoré sú venované problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte.