Oznamy

  • 21/8/2017, Harmonogram a poradie študentov, Bc. a Mgr. štátnice, 24. augusta 2017, k dispozícii na http://bit.ly/2vgSDYE  Časy indikované pri menách študentov vyjadrujú kedy máte byť k dispozícii komisii, vzhľadom na počet študentov a priebeh štátnic sa dá očakávať časový sklz.

Inštrukcie k obhajobe Bc. prác

S účinnosťou novej akreditácie pozostávajú Bc. štátnice iba z obhajoby záverečnej práce. Obhajoba začína prezentáciou práce študentom (max.10 minút), odporúčame využiť powerpoint, v miestnosti bude k dispozícii projektor a počítač. V rámci prezentácie práce sa zamerajte na predstavenie predmetu práce, výskumnej/ých otázok, metodológie a hlavných zistení práce. Po vašej prezentácii bude komisia oboznámená s posudkami školiteľa a oponenta, na ktoré budete reagovať. Posudky by ste mali mať k dispozícii v systéme AIS2 najneskôr tri dni pred obhajobou práce. Budete mať  preto dostatok času zoznámiť sa vopred s ich obsahom aj hodnotením. Pripravte si reakciu na pripomienky resp. odpovede na otázky, ktoré v posudkoch uvedú oponent a školiteľ práce. Otázky školiteľa a oponenta môžu byť doplnené otázkami členov komisie. Nepodceňujte svoju prípravu na obhajobu záverečnej práce.  Pre konečné hodnotenie nebudú rozhodujúce iba navrhnuté hodnotenia z posudkov, ale aj Vaša prezentácia práce a jej obhajoba počas diskusie.

  • 11/03/2016, Ponuka účasti na letnej škole Utrecht University, napr. European Cultures and Identities, viac informácií na stránke UK, Letné školy Utrecht Universitydeadline 22.apríl 2016

 

  • 09/02/2016, V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2016/2017. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
  • 14/01/2016, Min. zahraničných vecí a EZ SR obsadzuje pozíciu webového redaktora pre Slovenské predsedníctvo. Deadline 25/1/16. Viac informácii na tejto stránke.
  • 22/12/2015, Štátne skúšky v zimnom termíne sa uskutočnia v piatok, 22. januára 2016 od 9:00, prihlásení študenti nech sa dostavia na 9:00.
  • 21/12/2015, PRIHLASOVANIE NA MOBILITY A STÁŽE ERASMUS+ OTVORENÉ, Referát zahraničných stykov oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie na študentské mobility  a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2016/17 (na zimný aj letný semester mobility).Prihlasovanie trvá do 15. januára 2016. Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške,  rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa výberového konania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy