Mgr. Pavol Žilinčík, MPP

Pavol Žilinčík pôsobí na Katedre politológie FiF UK od septembra 2017. Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1991. V roku 2015 získal titul Master in Public Policy na Princetonskej univerzite (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs), kde sa venoval najmä výskumu fungovania právneho štátu a justičného systému v tranzičných krajinách. Pôsobí ako vedúci odboru ochrany základných práv a slobôd v Kancelárii verejného ochrancu práv. Je členom Súdnej rady a členom správnej rady European Union Agency for Fundamental Rights. 

Pavol Žilinčík joined the Department in September 2017. He graduated from the Comenius University Law Faculty in 1991. He gained his Master in Public Policy degree from Princeton University (Woodrow Wilson School of Public and International Affairs) in 2015. He focused his research on the rule of law and judicial challenges in transitional countries. He leads the Human Rights Protection Department at the Office of the Public Defender of Rights. He is also a member of the Judicial Council and member of the Management Board of the European Union Agency for Fundamental Rights. 

Martin Kovanič, M.A., PhD.

kovanic_foto.jpg

Martin Kovanič pôsobí ako vedeckovýskumný pracovník na Katedre politológie UK a odborný asistent na Fakulte regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií na Mendelovej univerzite v Brne. V roku 2016 získal Ph.D. na Univerzite Komenského, M.A. získal na Central European University (CEU) v Budapešti v roku 2012. V rokoch 2015 a 2016 sa zúčastnil výskumných pobytov na Vienna Center for Societal Security vo Viedni, v rámci ktorých sa venoval problematike sledovania a spoločenskej bezpečnosti (societal security). V minulosti pracoval na výskumných projektoch, ktoré sa dotýkali bezpečnosti, sledovaniu a právu na súkromie, vrátane projektov 7. RP Európskej komisie IRISS a SOURCE.

Martin Kovanič is a researcher at the Department of Political Science at Comenius University and an Research Assistant at the Department of Social Development at the Faculty of Regional Development and International Studies of Mendel University in Brno, Czech Republic. He holds a Ph.D. degree in political science from Comenius University. He earned his M.A. degree in political science at Central European University in Budapest, Hungary. In 2015 and 2016, he was a Visiting Researcher at Vienna Center for Societal Security in Vienna, Austria where he worked on the topics of societal security. His research interests include post-communist politics, surveillance, security and transitional justice. He worked on several research projects concerning the issues of surveillance and right to privacy, including 7th framework EC projects IRISS and SOURCE.

Samuel Spáč, M.A., PhD.

1453928234739.png

 

Samuel Spáč je odborným asistentom na Katedre Politológie UK a pôsobí v Judicial Studies Institute (JUSTIN) na Masarykovej Univerzite v Brne. V roku 2017 získal PhD na Univerzite Komenského, M.A. získal na Central European University (CEU) v Budapešti v roku 2013, a Bc. na Katedre politológie Univerzity Komenského v roku 2011. Na CEU tiež získal ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu za výskum venujúci sa vývoju súdnických inštitúcií v Česku a na Slovensku. V roku 2016 absolvoval výskumný pobyt na University of East Anglia v Norwichi, Veľká Británia. Mimo akademickej práce Samuel tiež pôsobil ako analytik v protikorupčnej mimovládnej organizácii Transparency International Slovensko a na Ministerstve spravodlivosti SR. Vo výskume sa zameriava na témy súdnictva a právneho štátu, súdnické inštitúcie a rodové otázky.

 

Samuel Spáč is a researcher at the Department of Political Science at Comenius University and also at the Judicial Studies Institute (JUSTIN) at Masaryk University in Brno. He got his PhD at Comenius University in 2017, his M.A. at Central European University (CEU) in Budapest in 2013, and Bachelor degree at Comenius University in 2011. At CEU he was also awarded The Best MA Thesis Award for his research on the development of judicial institutions in Czechia and Slovakia. In 2016 he was a Post-graduate Researcher at University of East Anglia in Norwich, UK. Besides his academic work, Samuel has also worked as an analyst in anti-corruption NGO Transparency International Slovakia and at the Ministry of Justice. In his research he focuses on issues of judiciaries, the rule of law, judicial institutions and gender issues.

Mgr. Veronika Oravcová, PhD.

oravcova_foto copy.jpg
 • Výučba: Volebné kampane
 • Výskum: vnútroexekutívne vzťahy, postavenie a úloha prezidenta v strednej a východnej Európe, energetická politika v strednej a východnej Európe
 • Kontakt: veronika.oravcova@gmail.com
 • Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
 • Publikačná činnosť

Projekty:

 • ENERGIES (riešiteľka)

Veronika Oravcová je absolventkou Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií, kde získala titul Bc. Mgr. v odbore politológia a doktorát v odbore teória politiky získala na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK. Odborne sa venuje exekutíve, postaveniu prezidenta a energetickej politike v nových demokraciách strednej a východnej Európy. Špecializuje sa najmä na výskum vnútroexekutívnych vzťahov. Ako absolventka gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave sa zaoberá aj talianskou politikou a politickým systémom v Taliansku.

____________

Veronika Oravcová earned Bachelor degree at Bratislava International School of Liberal Arts. She earned Mgr degree and PhD at the Department of Political Science of Comenius University. Her current research focuses on energy policy and executive power in new democracies of Central and Eastern Europe. She focuses primarily on intra-executive relations. She attended bilingual Italian high school and that is why her research interest includes also political system in Italy.

Doc. Daniel Klimovský, PhD.

klimovsky.jpg.jpeg
 • Kontakt / Contact: daniel.klimovsky@uniba.sk 
 • Výučba / Teaching
 • Výskum / Research: komunálna politika, regionálna politika, verejná správa, verejný manažment, lokálne spravovanie; local/regional politics, local/regional policy making, public administration, public management, local governance
 • Konzultačné hodiny / Office Hours: po vzájomnej dohode emailom/ e-mail (upon request and mutual agreement) 
 • Publikačná činnosťResearch Gate TU  

Daniel Klimovský ukončil magisterské štúdium v odbore verejná správa v roku 2003 a začal pracovať ako asistent na Katedre sociálnych vied Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika (KSV FVS UPJŠ) v Košiciach. V rámci doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KP FF UK) strávil dva roky na Universität Bayreuth v Nemecku (UB). Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 v odbore teória politiky a začal pracovať ako odborný asistent na Katedre regionálneho rozvoja a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (KRVaM EkF TUKE). V období rokov 2013 – 2015 absolvoval výskumný „post-doc“ pobyt na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Českej republike (KP FF UPOL). Od roku 2014 nastúpil ako odborný asistent na Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ÚVP FSEV UK). Na tejto fakulte úspešne habilitoval koncom roku 2015. Od začiatku roka 2017 nastúpil na miesto docenta na Katedru politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KP FF UK). Jeho výskumné a vzdelávacie aktivity sú zamerané na verejnú správu a politické fenomény spojené so subnárodnými úrovňami. Okrem množstva publikácií vo viacerých svetových jazykoch a bohatých skúsenostiach s prednášaním v zahraničí, úzko spolupracoval (resp. stále spolupracuje) s takými inštitúciami, ako je napríklad Council of Europe, NISPAcee, Regional Studies Association, Social Watch, Nadácia otvorenej spoločnosti Slovensko, vláda SR atď.

Daniel Klimovský completed his Master studies in the field of public administration in 2003. Afterwards he started to work as an assistant at the Faculty of Public Administration of the Safarik University in Kosice, Slovakia. Within his PhD study at the Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava he spent as a visiting researcher two years in Germany at the University of Bayreuth. In 2009 he completed the PhD study in the field of political theory and he moved from the Safarik University in Kosice to the Faculty of Economics of the Technical University of Kosice, Slovakia, where he worked as an assistant professor. In 2014 he began to work as an assistant professor for the Institute of Public Policy, Faculty of Social and Economic Sciences of the Comenius University in Bratislava. In the period of 05/2013-09/2015 he cooperated as a post-doc also with‎ the Faculty of Arts of the Palacky University in Olomouc, Czech Republic. He successfully completed a habilitation procedure in 2015 in the field of political theory, and since 2017 he begun to work as an associate professor for the Department of Political Science, Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava. His research and teaching activities are focused on public administration as well as political issues linked to sub-national levels. Besides dozens of various publications in several languages as well as rich experience with lecturing abroad, he has closely cooperated (or still cooperates) with the Council of Europe, NISPAcee, Regional Studies Association, Social Watch, Open Society Foundation in Slovakia, Government of the Slovak Republic etc.

 

Mgr. Marta Králiková

Marta Králiková je doktorandkou Katedry politológie od roku 2016. Odborne sa zameriava na zahraničnú politiku EÚ, najmä na Európsku politiku susedstva a procesy politickej, sociálnej a ekonomickej transformácie v krajinách Východného partnerstva.

Je absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, kde v ukončila magisterské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy (2012) a bakalárske štúdium sociológie (2010). Počas štúdia absolvovala stáž na Medzinárodnom politologickom ústave MU. Spolupracovala tiež s niekoľkými neziskovými organizáciami na projektoch podpory ľudských práv (Člověk v tísni, Nadácia Pontis) a neformálneho vzdelávania v oblasti transformácie konfliktov (PDCS). V roku 2013-2014 bola účastníčkou cyklu globálneho vzdelávania GLEN. V roku 2015 absolvovala výskumnú stáž na univerzite v Gente (Centre for EU studies).

Marta Kralikova is PhD student of the Department of Political Science since 2016. Her research interests include EU foreign policy, especially European neighbourhood policy and the processes of political, social and economic transformation in countries of the Eastern Partnership. Marta graduated from Masaryk University in Brno, where she finished master studies in International Relations (2012) and bachelor studies in Sociology (2010). During her studies, she was an intern at International Institute of Political Science at Masaryk University. She cooperated also with several non-governmental organisations on projects supporting human rights (People in Peril, Pontis Foundation) and on non-formal education in conflict transformation (PDCS). In 2013-2014 she attended a cycle of global education GLEN. In 2015, she was a guest researcher at the Centre for EU studies, University of Ghent.

Mgr. Radka Vicenová

IMG_9709 (1).jpg.jpeg
 • Výskumné témy: pravicový extrémizmus a radikalizmus, neonacizmus, (de)radikalizácia, paramilitarizmus
 • Kontakt: N-212
 • Konzultačné hodiny: po dohode emailom
 • Email: vicenova12@uniba.sk

Radka Vicenová začala doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016, ktoré financuje UNESCO Chair For Human Rights Education at Comenius University. Magisterské štúdium v odbore politológia na FiF UK dokončila v roku 2012 a počas štúdia sa špecializovala na problematiku krajnej pravice v strednej a východnej Európe. V minulosti spolupracovala s viacerými mimovládnymi organizáciami, ako napríklad Ľudia proti rasizmu (2008-2010) či Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, kde v rokoch 2012-2015 koordinovala výskumný program zameraný na pravicový extrémizmus ako vnútrobezpečnostnú hrozbu v Slovenskej republike a v širšom regióne. Od októbra 2015 pôsobí v REACH – Výskumnom a vzdelávacom inštitúte.

Radka Vicenová is a PhD candidate at the Department of Political Science since September 2016. She holds MA in Political Science from Comenius University; during her studies she was focusing on topics of far right in the region of Central and Eastern Europe. She was working for the civic association People Against Racism (2008-2010) and later also for the security-focused think tank Centre for European and North Atlantic Affairs (2012-2015), where she was coordinating research program focused on right-wing extremism as a security threat in Slovakia and the broader region. She is co-founder of REACH Institute, where she has been working since October 2015.

Mgr. Matej Navrátil, PhD.

Emailnavratil8@uniba.sk

Matej Navrátil is fellow researcher at Comenius University focusing issues of organization theory, identity studies, European Union, foreign and security policy of the EU and Europeanization of Balkans. Matej received his PhD from the Department of Political Science and graduated the Department of European Studies and International Relations at Comenius University in Bratislava. He spent a full semester as visiting scholar at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). Matej has actively participated in numerous international and national conferences, including the Annual International Studies Association convention. In his PhD Matej explored institutional and administrative changes in Ministries of Foreign Affairs in selected countries as a consequence of Europeanization beyond the EU borders. He co-authored two book chapters international scholarly volumes (one of them published by Palgrave) and other working papers focusing on the EU’s role in crisis management and foreign policy in general. Since 2019 he is also Associate Researcher at European Council on Foreign Relations.


Publikácie:

 • Bátora, J. and Navrátil, M. (2016): Extending the EU Security community amidst Conflict: The Case of Ukraine in External Governance as Security Community Building: The Limits and Potential of the European Neighborhood Policy. Basingstoke: Palgrave.

 • Halás, M. and Navrátil, M. (2015): Political Science in Slovakia: A Field Divided or champ doublé? in Political Science in Europe, eds. B. Kraus-Mozer, M. Kulakowska, P. Borowiec and P. Scigaj. Jagelonian University Press.

Mgr. Veronika Prachárová

Caroline Batka, M.A.

 • Výskumné záujmy: privatizácia vojen, americká politika, organizačné zmeny, vojenské operácie a stratégia USA, starostlivosť o veteránov
 • Kontakt: miestnosť N-212
 • Konzultačné hodiny: po dohode emailom
 • E-mail:  batka5@uniba.sk 
 • Publikačná činnosť

Caroline Batka začala doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016. Jej súčasný výskum sa zameriava na privatizáciu vojen a inštitucionálne zmeny. Caroline Batka má širokú škálu záujmov a pracovných skúseností. Od októbra 2011 do júla 2016 pracovala v RAND Corporation vo Washingtone, kde sa jej výskum zameriaval na armádne operácie a plánovanie, vojenské programy a politiky, zdravotníctvo a starostlivosť o veteránov. Pred nástupom do RAND Corporation bola p. Batka výskumnou pracovníčkou v Národnej akadémií verejnej správy. P. Batka pracovala tiež na Najvyššom kontrolnom úrade USA, v združení Postihnutých amerických veteránov a na Ministerstve veteránov USA. P. Batka má titul Master of Public Administration z University of Washington v Seattli a titul Bachelor of Arts v odbore politológia a komunikácia z univerzity Virginia Tech.


Caroline Batka began doctoral studies at the Department of Political Science in September 2016.  Mrs. Batka’s current research focuses on the privatization of warfare and institutional change. She has a broad range of research interests, skills, and experience.  From October 2011 to July 2016, Mrs. Batka worked at RAND Corporation in Washington, D.C. where her research focused on Army operations and planning, military programs and policy, health care, and veterans’ issues.  Prior to working at RAND, Mrs. Batka was a Research Associate at the National Academy of Public Administration. Mrs. Batka has also worked at the U.S. Government Accountability Office, the Disabled American Veterans, and the U.S. Department of Veterans Affairs.  Mrs. Batka has a Master of Public Administration from the University of Washington in Seattle and a Bachelor of Arts in Political Science and Communication from Virginia Tech.

Mgr. Silvia Hudáčková, M.A.

 • Výučba:

 • Výskumné záujmy: rekrutácia elít, politika a gender, daňové raje, voľby a volebné systémy, politická komunikácia, volebné kampane

 • Kontakt: N-212

 • Konzultačné hodiny: štvrtok, 16:20-17:20 alebo po dohode emailom

 • E-mail: hudackova20[at]uniba.sk; hudackovas[at]gmail.com

 • Publikačná činnosť, Academia.edu; LinkedIn,

 • Mediálne výstupy: Denník N, blog; Je optimalizovanie daní nemorálne?, vyjadrenie, Týždeň


Silvia Hudáčková zahájila doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016. S vyznamenaním dokončila magisterské štúdium v odbore politológia na Fakultě sociálních studií MU v Brne (špecializácia na voľby a politický marketing) a druhé magisterské štúdium v odbore politológia na Central European University v Budapešti (zameranie na metodológiu). Od marca 2016 pracuje ako asistentka poslankyne NR SR.   

Max Steuer, M.A.

Max Steuer 2_2017.jpg
 • Výučba (teaching): Česko a Slovensko v 20. storočí (TA)

 • Výskum (research): politické inštitúcie v strednej Európe s dôrazom na ústavné súdy (political institutions in Central Europe with emphasis on constitutional courts); politické práva, osobitne sloboda prejavu (political rights, in particular freedom of speech); demokracia, legitimita, konštitucionalizmus a právny štát v kontexte Európskej únie (democracy, legitimacy, constitutionalism and the rule of law in context of the European Union)

 • Kontakt: N-212

 • Konzultačné hodiny (Office hours): http://bit.ly/maxsteuer alebo po dohode e-mailom (or via e-mail)

 • E-mail: max.steuer@uniba.sk

 • Publikačná činnosť (Publications), Academia.edu

 • Mediálne výstupy, Denník N

Vybrané projekty (Selected projects)

 • Grant UK (186/2016): Vplyv regulačných foriem extrémnych prejavov na militarizáciu demokracie v strednej Európe (The influence of regulatory forms of extreme speech on militarization of democracy in Central Europe)

 • Grant UK (203/2017): Vplyv súdneho aktivizmu ústavných súdov v SR a ČR na kvalitu demokratických režimov (The influence of judicial activism of constitutional courts in the Slovak Republic and Czech Republic on the quality of democratic regimes)

 • Grant UK (398/2018): Spravodlivosť a ústavné súdnictvo v strednej Európe (Justice and constitutional adjudication in Central Europe)

 • Judicial Constraints on Legislation in Central Europe (JUDICON), member of the research team

Max Steuer zahájil doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2015. Vzdelanie získal v odboroch politológia na FiF UK (Bc.), právo na Praf UK (Bc.) a Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Central European University v Budapešti (M.A.). Jeho skúsenosti zahŕňajú spoluprácu s niekoľkými mimovládnymi organizáciami i aktívnu účasť na medzinárodných projektoch a študijných pobytoch vo Veľkej Británii (University of Oxford), Švédsku (Örebro University), Nemecku (Wissenschaftszentrum Berlin, European University Viadrina) a i. Je členom viacerých akademických asociácií v odboroch politológie a verejného práva. Od júna 2018 pôsobí ako šéfredaktor Politikon: The IAPSS Journal of Political Science.  

Max Steuer is a doctoral researcher at the Department of Political Science since September 2015. He holds a BA in Political Science and an undergraduate degree in Law from Comenius University as well as an MA in International Relations and European Studies from the Central European University in Budapest. His experience includes cooperation with several civil society organizations and participation at international projects alongside research stays in the UK (University of Oxford), Sweden (Örebro University), and Germany (Wissenschaftszentrum Berlin, European University Viadrina), among others. He hold memberships in several academic associations in political science and public law. Since June 2018 he serves as the Editor-in-Chief of Politikon: The IAPSS Journal of Political Science. 

 

 

 

Mgr. Kateryna Yakovenko Bosilkovski

Yakovenko photo.jpg

Mgr. Aneta Világi, PhD.

 • Výučba: Úvod do štúdia politológie, Metodológia v politológii, Laboratórne výskumy v spoločenských debatách, Princípy politickej analýzy

 • Výskum/Research: výskum menšín a marginalizovaných skupín v kontexte európskej integrácie; participatívne procesy na lokálnej úrovni a to najmä v kontexte medzietnických vzťahov/ Slovak Politics, European Integration and Inter-Ethnic Research

 • Kontakt: miestnosť N-215

 • Konzultačné hodiny: streda 9.00 – 11.00 alebo po dohode emailom

 • Email: aneta.vilagi[at]uniba.sk

 • Publikačná činnosť

 • Mediálne výstupy

Aneta Világi je absolventkou Filozofickej fakulty UK (politológia; 2003). V roku 2006 ukončila doktorandské štúdium v odbore teória politiky. Výskumne sa venuje najmä domácej politike a členstvu Slovenska v EÚ so zameraním sa na postoje verejnosti a tiež inter-etnickým vzťahom v SR. Absolvovala študijné a výskumné pobyty na viacerých zahraničných inštitúciách, napr. Indiana University of Pensylvannia, USAARENA Centre for European Studies, University of Oslo. Výskumne sa podieľala na rôznych európskych aj domácich projektoch a ako vedúca riešiteľka viedla projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu “Europe for Citizens” CODES: Comprehending and Debating Euroscepticism, research on public perceptions and communication channels (2017-18).

Aneta Világi is the Assistant Professor of Political Science at Department of Political Science, Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts. Previously, she was analyst at Research Centre of Slovak Foreign Policy Association, European Union Programme for five years. She received her M.A. and Ph.D. at Theory of Politics from Comenius University in Bratislava. Her work has been published in East European Politics, Societies and Cultures; Politics in Central Europe; Sociológia – Slovak Sociological Review.


Matúš Mišík, PhD.

Matúš Mišík
 • Výučba

  • Úvod do medzinárodných vzťahov

  • Medzinárodné európske inštitúcie

  • Politická geografia

 • Výskum

  • Energetická politika SR, V4 a Európskej únie

  • Vplyv vnímania (percepcie) na rozhodovací proces v EÚ ako aj na formovanie politík

  • Vzťahy škandinávskych krajín, predovšetkým Islandu, k Európskej únii

 • Kontakt: miestnosť N-215

 • Konzultačné hodiny: po dohode emailom

 • Email: matus.misik@uniba.sk

 • Vybrané projekty

  • Jedna Únia dva pohľady: Rozdiely v percepcii politických fenoménov v členských štátoch EÚ (VEGA 1/0136/16, 2016-2018, zodpovedný vedúci)

  • Úloha predsedníctva EÚ po Lisabonskej zmluve: výskum vybraných zdieľaných právomocí (VEGA 1/0648/13, 2013-2015, zástupca zodpovedného riešiteľa)

  • Usporiadanie uznania v EÚ a malé členské štáty (APVV-15-0732, 2015-2018, riesiteľ)

  • Meniaci sa systém tvorby zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty (APVV 0484-10, 2011-2014, riešiteľ)

  • Formovanie národných preferencií a členské stratégie v nových východoeurópskych štátoch Európskej únie: hľadanie novej rovnováhy medzi medzivládnym a nadnárodným rozhodovaním? (APVV-0660-06, 2007-2010, riesiteľ)

  • Granty Filozofickej fakulty UK (2014, 2015, 2016, 2017)

  • Granty UK pre doktorandov (2008, 2009, 2010)

 

Matúš Mišík, PhD. is an assistant professor at the Department of Political Science at Comenius University in Bratislava, Slovakia. His main area of expertise is energy security within the EU. He also studies the role of perceptions within the EU decision-making mechanism. He is author of Energy policy in the Enlarged European Union (IIR Prague, 2013, in Slovak) and Decision-making process in the European Union after the Eastern Enlargement (Comenius University Bratislava, 2016), has published articles in Energy, Geopolitics, Czechoslovak Psychology, Comparative European Politics, Asia Europe Journal and Slovak Sociological Review. He regularly writes for the leading Slovak dailies and comments on energy policy related topics in the electronic media. He has undertaken study/research trips to Norway (2006), Kazakhstan (2009), Finland (2009), Great Britain (2011), Austria (2012) and Canada (2015-2016).

 

 

Mgr. Pavol Baboš, Msc., PhD.