Doc. Daniel Klimovský, PhD.

klimovsky.jpg.jpeg
 • Kontakt / Contact: daniel.klimovsky@uniba.sk 
 • Výučba / Teaching
 • Výskum / Research: komunálna politika, regionálna politika, verejná správa, verejný manažment, lokálne spravovanie; local/regional politics, local/regional policy making, public administration, public management, local governance
 • Konzultačné hodiny / Office Hours: po vzájomnej dohode emailom/ e-mail (upon request and mutual agreement) 
 • Publikačná činnosťResearch Gate TU  

Daniel Klimovský ukončil magisterské štúdium v odbore verejná správa v roku 2003 a začal pracovať ako asistent na Katedre sociálnych vied Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika (KSV FVS UPJŠ) v Košiciach. V rámci doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KP FF UK) strávil dva roky na Universität Bayreuth v Nemecku (UB). Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 v odbore teória politiky a začal pracovať ako odborný asistent na Katedre regionálneho rozvoja a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (KRVaM EkF TUKE). V období rokov 2013 – 2015 absolvoval výskumný „post-doc“ pobyt na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Českej republike (KP FF UPOL). Od roku 2014 nastúpil ako odborný asistent na Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ÚVP FSEV UK). Na tejto fakulte úspešne habilitoval koncom roku 2015. Od začiatku roka 2017 nastúpil na miesto docenta na Katedru politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KP FF UK). Jeho výskumné a vzdelávacie aktivity sú zamerané na verejnú správu a politické fenomény spojené so subnárodnými úrovňami. Okrem množstva publikácií vo viacerých svetových jazykoch a bohatých skúsenostiach s prednášaním v zahraničí, úzko spolupracoval (resp. stále spolupracuje) s takými inštitúciami, ako je napríklad Council of Europe, NISPAcee, Regional Studies Association, Social Watch, Nadácia otvorenej spoločnosti Slovensko, vláda SR atď.

Daniel Klimovský completed his Master studies in the field of public administration in 2003. Afterwards he started to work as an assistant at the Faculty of Public Administration of the Safarik University in Kosice, Slovakia. Within his PhD study at the Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava he spent as a visiting researcher two years in Germany at the University of Bayreuth. In 2009 he completed the PhD study in the field of political theory and he moved from the Safarik University in Kosice to the Faculty of Economics of the Technical University of Kosice, Slovakia, where he worked as an assistant professor. In 2014 he began to work as an assistant professor for the Institute of Public Policy, Faculty of Social and Economic Sciences of the Comenius University in Bratislava. In the period of 05/2013-09/2015 he cooperated as a post-doc also with‎ the Faculty of Arts of the Palacky University in Olomouc, Czech Republic. He successfully completed a habilitation procedure in 2015 in the field of political theory, and since 2017 he begun to work as an associate professor for the Department of Political Science, Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava. His research and teaching activities are focused on public administration as well as political issues linked to sub-national levels. Besides dozens of various publications in several languages as well as rich experience with lecturing abroad, he has closely cooperated (or still cooperates) with the Council of Europe, NISPAcee, Regional Studies Association, Social Watch, Open Society Foundation in Slovakia, Government of the Slovak Republic etc.

 

Mgr. Marta Králiková

Marta Králiková je doktorandkou Katedry politológie od roku 2016. Odborne sa zameriava na zahraničnú politiku EÚ, najmä na Európsku politiku susedstva a procesy politickej, sociálnej a ekonomickej transformácie v krajinách Východného partnerstva.

Je absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, kde v ukončila magisterské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy (2012) a bakalárske štúdium sociológie (2010). Počas štúdia absolvovala stáž na Medzinárodnom politologickom ústave MU. Spolupracovala tiež s niekoľkými neziskovými organizáciami na projektoch podpory ľudských práv (Člověk v tísni, Nadácia Pontis) a neformálneho vzdelávania v oblasti transformácie konfliktov (PDCS). V roku 2013-2014 bola účastníčkou cyklu globálneho vzdelávania GLEN. V roku 2015 absolvovala výskumnú stáž na univerzite v Gente (Centre for EU studies).

Marta Kralikova is PhD student of the Department of Political Science since 2016. Her research interests include EU foreign policy, especially European neighbourhood policy and the processes of political, social and economic transformation in countries of the Eastern Partnership. Marta graduated from Masaryk University in Brno, where she finished master studies in International Relations (2012) and bachelor studies in Sociology (2010). During her studies, she was an intern at International Institute of Political Science at Masaryk University. She cooperated also with several non-governmental organisations on projects supporting human rights (People in Peril, Pontis Foundation) and on non-formal education in conflict transformation (PDCS). In 2013-2014 she attended a cycle of global education GLEN. In 2015, she was a guest researcher at the Centre for EU studies, University of Ghent.

Mgr. Radka Vicenová

IMG_9709 (1).jpg.jpeg
 • Výskumné témy: pravicový extrémizmus a radikalizmus, neonacizmus, (de)radikalizácia, paramilitarizmus
 • Kontakt: N-212
 • Konzultačné hodiny: po dohode emailom
 • Email: vicenova12@uniba.sk

Radka Vicenová začala doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016, ktoré financuje UNESCO Chair For Human Rights Education at Comenius University. Magisterské štúdium v odbore politológia na FiF UK dokončila v roku 2012 a počas štúdia sa špecializovala na problematiku krajnej pravice v strednej a východnej Európe. V minulosti spolupracovala s viacerými mimovládnymi organizáciami, ako napríklad Ľudia proti rasizmu (2008-2010) či Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, kde v rokoch 2012-2015 koordinovala výskumný program zameraný na pravicový extrémizmus ako vnútrobezpečnostnú hrozbu v Slovenskej republike a v širšom regióne. Od októbra 2015 pôsobí v REACH – Výskumnom a vzdelávacom inštitúte.

Radka Vicenová is a PhD candidate at the Department of Political Science since September 2016. She holds MA in Political Science from Comenius University; during her studies she was focusing on topics of far right in the region of Central and Eastern Europe. She was working for the civic association People Against Racism (2008-2010) and later also for the security-focused think tank Centre for European and North Atlantic Affairs (2012-2015), where she was coordinating research program focused on right-wing extremism as a security threat in Slovakia and the broader region. She is co-founder of REACH Institute, where she has been working since October 2015.

Mgr. Matej Navrátil

Emailnavratil8@uniba.sk

Matej Navrátil je doktorandom v odbore európske štúdiá a politiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojho štúdia strávil semestrálny pobyt na Nórskom inštitúte medzinárodných vzťahov (NUPI). Matej aktívne participoval na niekoľkých medzinárodných a aj národných konferenciách. Jeho výskum sa sústreďuje na zmenu dynamík Ministerstiev zahraničných veci, organizačnú teóriu a štúdium identít. V súčasnosti dokončuje svoju dizertačnú prácu, v ktorej sa venuje inštitucionálnym a administratívnym zmenám na ministerstvách zahraničných vecí vo vybraných krajinách ako dôsledok europeizácie za hranicami EÚ. Je spoluatorom dvoch štúdií v medzinárodných editovaných knihách (jedna z nich v Palgrave).


Matej Navrátil is a PhD candidate in European studies and politics at Comenius University. During his PhD studies Matej spent a full semester as visiting scholar at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). He has actively participated in numerous international and also national conferences, including the International Studies Association convention. His research focuses on change dynamics of Ministries of Foreign Affairs, organization theory and identity studies. Matej is currently finalizing his PhD dissertation where he explores institutional and administrative changes in Ministries of Foreign Affairs in selected countries as a consequence of Europeanization beyond its the EU borders. He co-authored two book chapters international scholarly volumes (one of them published by Palgrave).


Publikácie:

 •  Bátora, J. and Navrátil, M. (2016): Extending the EU Security community amidst Conflict: The Case of Ukraine in External Governance as Security Community Building: The Limits and Potential of the European Neighborhood Policy. Basingstoke: Palgrave.
 • Halás, M. and Navrátil, M. (2015): Political Science in Slovakia: A Field Divided or champ doublé? in Political Science in Europe, eds. B. Kraus-Mozer, M. Kulakowska, P. Borowiec and P. Scigaj. Jagelonian University Press. 

Mgr. Veronika Prachárová

Caroline Batka, M.A.

 • Výskumné záujmy: privatizácia vojen, americká politika, organizačné zmeny, vojenské operácie a stratégia USA, starostlivosť o veteránov
 • Kontakt: miestnosť N-212
 • Konzultačné hodiny: po dohode emailom
 • E-mail:  batka5@uniba.sk 
 • Publikačná činnosť

Caroline Batka začala doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016. Jej súčasný výskum sa zameriava na privatizáciu vojen a inštitucionálne zmeny. Caroline Batka má širokú škálu záujmov a pracovných skúseností. Od októbra 2011 do júla 2016 pracovala v RAND Corporation vo Washingtone, kde sa jej výskum zameriaval na armádne operácie a plánovanie, vojenské programy a politiky, zdravotníctvo a starostlivosť o veteránov. Pred nástupom do RAND Corporation bola p. Batka výskumnou pracovníčkou v Národnej akadémií verejnej správy. P. Batka pracovala tiež na Najvyššom kontrolnom úrade USA, v združení Postihnutých amerických veteránov a na Ministerstve veteránov USA. P. Batka má titul Master of Public Administration z University of Washington v Seattli a titul Bachelor of Arts v odbore politológia a komunikácia z univerzity Virginia Tech.


Caroline Batka began doctoral studies at the Department of Political Science in September 2016.  Mrs. Batka’s current research focuses on the privatization of warfare and institutional change. She has a broad range of research interests, skills, and experience.  From October 2011 to July 2016, Mrs. Batka worked at RAND Corporation in Washington, D.C. where her research focused on Army operations and planning, military programs and policy, health care, and veterans’ issues.  Prior to working at RAND, Mrs. Batka was a Research Associate at the National Academy of Public Administration. Mrs. Batka has also worked at the U.S. Government Accountability Office, the Disabled American Veterans, and the U.S. Department of Veterans Affairs.  Mrs. Batka has a Master of Public Administration from the University of Washington in Seattle and a Bachelor of Arts in Political Science and Communication from Virginia Tech.

Mgr. Silvia Hudáčková, M.A.

 • Výučba
 • Výskumné záujmy: rekrutácia elít, politika a gender, daňové raje, voľby a volebné systémy, politická komunikácia, volebné kampane
 • Kontakt: N-212
 • Konzultačné hodiny: štvrtok, 17:45-18:45 alebo po dohode emailom 
 • E-mail:  hudackova20[at]uniba.sk; hudackovas[at]gmail.com 
 • Publikačná činnosťAcademia.edu; LinkedIn,
 • Mediálne výstupy: Denník N, blogJe optimalizovanie daní nemorálne?, vyjadrenie, Týždeň

Silvia Hudáčková zahájila doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016. S vyznamenaním dokončila magisterské štúdium v odbore politológia na Fakultě sociálních studií MU v Brne (špecializácia na voľby a politický marketing) a druhé magisterské štúdium v odbore politológia na Central European University v Budapešti (zameranie na metodológiu). Od marca 2016 pracuje ako asistentka poslankyne NR SR.   

Max Steuer, M.A.

 • Výučba (teaching): Česko a Slovensko v 20. storočí (TA)
 • Výskum (research): politické inštitúcie v strednej Európe s dôrazom na ústavné súdy (political institutions in Central Europe with emphasis on constitutional courts); politické práva, osobitne sloboda prejavu (political rights, in particular freedom of speech); demokracia, legitimita, konštitucionalizmus a právny štát v kontexte Európskej únie (democracy, legitimacy, constitutionalism and the rule of law in context of the European Union)
 • Kontakt: N-212
 • Konzultačné hodiny (Office hours): http://bit.ly/maxsteuer alebo po dohode e-mailom (or via e-mail)
 • E-mail: max.steuer@uniba.sk
 • Publikačná činnosť (Publications), Academia.edu 
 • Mediálne výstupy, Denník N

Max Steuer zahájil doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2015. Vzdelanie získal v odbore politológia na FiF UK (Bc.) a v odbore Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Central European University v Budapešti (M.A.). Jeho skúsenosti zahŕňajú spoluprácu s niekoľkými mimovládnymi organizáciami (Friedrich Ebert Stiftung, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, SGI – projekt Demagog.sk a i.) i aktívnu účasť na medzinárodných projektoch a študijných pobytoch (o.i. Allianz Summer Academy, HUWISU, EULR Summer School). Je členom International Association for Political Science Students (IAPSS), International Studies Association (ISA) a ECPR Graduate Student Network. Od júna 2016 pôsobí ako Head of Academic Department v IAPSS.   

Max Steuer is a PhD candidate at the Department since September 2015. He holds a BA in Political Science from Comenius University and an MA in International Relations and European Studies from Central European University in Budapest. His experience includes cooperation with several civil society organizations (e.g. Friedrich Ebert Stiftung, Slovak Helsinki Committee, SGI – project Demagog.sk) and participation at international events and projects (e.g. Allianz Summer Academy, HUWISU, EULR Summer School). Being a member of the International Association for Political Science Students (IAPSS), International Studies Association (ISA) and ECPR Graduate Student Network, since June 2016 he is the Head of Academic Department of IAPSS.  

 

 

 

 

Mgr. Aneta Világi, PhD.

 • Výučba: Úvod do štúdia politológie, Menšinová politika, Metodológia v politológii, Laboratórne výskumy v spoločenských debatách
 • Výskum: výskum menšín a marginalizovaných skupín v kontexte európskej integrácie; participatívne procesy na lokálnej úrovni a to najmä v kontexte medzietnických vzťahov
 • Kontakt: miestnosť N-215
 • Konzultačné hodiny: štvrtok 13.00 – 14.30 alebo po dohode emailom
 • Email: aneta.vilagi[at]uniba.sk
 • Publikačná činnosť
 • Mediálne výstupy

Matúš Mišík, PhD.

Matúš Mišík
 • Výučba
 • Výskum
  • Energetická politika SR, V4 a Európskej únie
  • Vplyv vnímania (percepcie) na rozhodovací proces v EÚ ako aj na formovanie politík
  • Vzťahy škandinávskych krajín, predovšetkým Islandu, k Európskej únii
 • Kontakt: miestnosť N-215
 • Konzultačné hodiny:  pondelok 10.00 – 11.30 alebo po dohode emailom
 • Email: matus.misik@uniba.sk
 • Vybrané projekty
  • Jedna Únia dva pohľady: Rozdiely v percepcii politických fenoménov v členských štátoch EÚ (VEGA 1/0136/16, 2016-2018, zodpovedný vedúci)
  • Úloha predsedníctva EÚ po Lisabonskej zmluve: výskum vybraných zdieľaných právomocí (VEGA 1/0648/13, 2013-2015, zástupca zodpovedného riešiteľa)
  • Usporiadanie uznania v EÚ a malé členské štáty (APVV-15-0732, 2015-2018, riesiteľ)
  • Meniaci sa systém tvorby zahraničnej politiky EÚ a malé členské štáty (APVV 0484-10, 2011-2014, riešiteľ)
  • Formovanie národných preferencií a členské stratégie v nových východoeurópskych štátoch Európskej únie: hľadanie novej rovnováhy medzi medzivládnym a nadnárodným rozhodovaním? (APVV-0660-06, 2007-2010, riesiteľ)
  • Granty Filozofickej fakulty UK (2014, 2015, 2016, 2017)
  • Granty UK pre doktorandov (2008, 2009, 2010)

 

Matúš Mišík, PhD. is an assistant professor at the Department of Political Science at Comenius University in Bratislava, Slovakia. His main area of expertise is energy security within the EU. He also studies the role of perceptions within the EU decision-making mechanism. He is author of Energy policy in the Enlarged European Union (IIR Prague, 2013, in Slovak) and Decision-making process in the European Union after the Eastern Enlargement (Comenius University Bratislava, 2016), has published articles in Energy, Geopolitics, Czechoslovak Psychology, Comparative European Politics, Asia Europe Journal and Slovak Sociological Review. He regularly writes for the leading Slovak dailies and comments on energy policy related topics in the electronic media. He has undertaken study/research trips to Norway (2006), Kazakhstan (2009), Finland (2009), Great Britain (2011), Austria (2012) and Canada (2015-2016).

 

 

Mgr. Pavol Baboš, Msc., PhD.

Prof. DARINA MALOVÁ, PhD.

Prof. Darina Malová, PhD.