Mgr. Marta Králiková

Marta Králiková je doktorandkou Katedry politológie od roku 2016. Odborne sa zameriava na zahraničnú politiku EÚ, najmä na Európsku politiku susedstva a procesy politickej, sociálnej a ekonomickej transformácie v krajinách Východného partnerstva.

Je absolventkou Masarykovej univerzity v Brne, kde v ukončila magisterské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy (2012) a bakalárske štúdium sociológie (2010). Počas štúdia absolvovala stáž na Medzinárodnom politologickom ústave MU. Spolupracovala tiež s niekoľkými neziskovými organizáciami na projektoch podpory ľudských práv (Člověk v tísni, Nadácia Pontis) a neformálneho vzdelávania v oblasti transformácie konfliktov (PDCS). V roku 2013-2014 bola účastníčkou cyklu globálneho vzdelávania GLEN. V roku 2015 absolvovala výskumnú stáž na univerzite v Gente (Centre for EU studies).

Marta Kralikova is PhD student of the Department of Political Science since 2016. Her research interests include EU foreign policy, especially European neighbourhood policy and the processes of political, social and economic transformation in countries of the Eastern Partnership. Marta graduated from Masaryk University in Brno, where she finished master studies in International Relations (2012) and bachelor studies in Sociology (2010). During her studies, she was an intern at International Institute of Political Science at Masaryk University. She cooperated also with several non-governmental organisations on projects supporting human rights (People in Peril, Pontis Foundation) and on non-formal education in conflict transformation (PDCS). In 2013-2014 she attended a cycle of global education GLEN. In 2015, she was a guest researcher at the Centre for EU studies, University of Ghent.