Mgr. Matej Navrátil

Emailnavratil8@uniba.sk

Matej Navrátil je doktorandom v odbore európske štúdiá a politiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojho štúdia strávil semestrálny pobyt na Nórskom inštitúte medzinárodných vzťahov (NUPI). Matej aktívne participoval na niekoľkých medzinárodných a aj národných konferenciách. Jeho výskum sa sústreďuje na zmenu dynamík Ministerstiev zahraničných veci, organizačnú teóriu a štúdium identít. V súčasnosti dokončuje svoju dizertačnú prácu, v ktorej sa venuje inštitucionálnym a administratívnym zmenám na ministerstvách zahraničných vecí vo vybraných krajinách ako dôsledok europeizácie za hranicami EÚ. Je spoluatorom dvoch štúdií v medzinárodných editovaných knihách (jedna z nich v Palgrave).


Matej Navrátil is a PhD candidate in European studies and politics at Comenius University. During his PhD studies Matej spent a full semester as visiting scholar at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI). He has actively participated in numerous international and also national conferences, including the International Studies Association convention. His research focuses on change dynamics of Ministries of Foreign Affairs, organization theory and identity studies. Matej is currently finalizing his PhD dissertation where he explores institutional and administrative changes in Ministries of Foreign Affairs in selected countries as a consequence of Europeanization beyond its the EU borders. He co-authored two book chapters international scholarly volumes (one of them published by Palgrave).


Publikácie:

  •  Bátora, J. and Navrátil, M. (2016): Extending the EU Security community amidst Conflict: The Case of Ukraine in External Governance as Security Community Building: The Limits and Potential of the European Neighborhood Policy. Basingstoke: Palgrave.
  • Halás, M. and Navrátil, M. (2015): Political Science in Slovakia: A Field Divided or champ doublé? in Political Science in Europe, eds. B. Kraus-Mozer, M. Kulakowska, P. Borowiec and P. Scigaj. Jagelonian University Press.