Doc. Erik Láštic, PhD.

Doc. Erik Láštic, PhD.

Doc. Erik Láštic, PhD.

Vybrané publikácie/Selected Publications

 • The Slovak Constitutional Court: The third legislator? (with Max Steuer). In: Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe, ed. Kalmán Pócza. Routledge, 2018

 • Search and Indignify: Automatic Number Plate Recognition in Europe (contribution), In: Surveillance and Democracy in Europe, Edited by Kirstie Ball, William Webster, Routledge, 2018

 • Nedoknuteľní? Politika sudcovských kariér na Slovensku 1993-2015, Univerzita Komenského, 2017

 • Exercising Access Rights in Slovakia, In: The Unaccountable State of Surveillance - Exercising Access Rights in Europe,: Springer, 2016. S 286-311 (Law, Governance and Technology Series)

 • Into the Labyrinth: The Rewards for High Public Office in Slovakia (s Katarína Staroňová), In: B. Guy Peters, Marleen Brans (eds.): Rewards for High Public Office in Europe and North America, Routledge, 2012

 • If It Works, Fine, If Not, So What? Initiatives in Slovakia, In: Maija Setälä and Theo Schiller, Citizens' Initiatives in Europe: Procedures and Consequences of Agenda-Setting by Citizens, Palgrave Macmillan, 2012

 • Regulácia politicko-administratívnych vzťahov na Slovensku v rokoch 1990 - 2010 (s Katarína Staroňová), In: Beblavý, M., Sičáková-Beblavá, E:Koaličná zmluva či zákon? Právna úprava a realita politicko-administratívnych vzťahov na Slovensku, Bratislava, 2011, p. 32-81

 • V rukách politických strán: Referendum na Slovensku 1993-2010. Univerzita Komenského, 2011, 130 s.

 • Územná samospráva (učebný text). Univerzita Komenského, Bratislava, 2010, 96 s.

 • Päť rokov po vstupe: Nové členské štáty a ich pôsobenie v EÚ. In Sociológia, Vol. 42, No. 1: , pp.33-53

 • Constitutional law : Slovakia, In: Revue Europeenne de droit public = European review of public law. - ISSN 1105-1590. - Roč. 21, č. 3 (2009)

 • Constitutional law : Slovakia, In: Revue Europeenne de droit public = European review of public law. - ISSN 1105-1590. - Roč. 20, č. 3 (2008)

 • Der Beitritt und die neuen Mitgliedstaaten : Slovak Republic, In: Die Verträge zur EU-Osterweiterung. - Berlin : Berliner Wissenschafts- Verlag, 2008. - ISBN 978-3-8305-0894-6, p. 617-630

 • Informačné nástroje : zákon o slobodnom prístupe k informáciám ako protikorupčný nástroj, In: Jedenásť statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. Bratislava : Transparency international Slovensko, 2008. - ISBN 978-80-89244-30-0. - p. 192-21

 • Ekonomické nástroje : rozpočtové pravidlá územnej samosprávy. In: Jedenásť statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. Bratislava : Transparency international Slovensko, 2008. - ISBN 978-80-89244-30-0. - S. 109- 128,

 • Constitutional law : Slovakia, In: Revue Europeenne de droit public = European review of public law. - ISSN 1105-1590. - Roč. 19, č. 3 (2007), s. 815-825

 • S vylúčením verejnosti a menšiny, In: Zahraničná politika, č. 3/2008

 • Referendum Experience in Slovakia: A Long and Winding Road. In: Pállinger, Z., Kaufmann (eds.) Direct Democracy in Europe. VS Verlag fur Sozialwissenschaften,Wiesbaden, 2007. p. 189-199.

 • Get the Balance Right: Institutional Change in Slovakia during EU Accession and Membership, Slovak Sociological Review. Volume 38, 2006, No. 6: 533-545

 • Legislative and executive power during EU accession and beyond : the case of Slovakia. In:. Deepening and widening in an enlarged Europe : the impact of the Eastern enlargement. - Budapest : Research centre of the Hungarian academy of sciences, 2006. - p. 367-380

 • Slovakia: Constitutional Law: The Slovak Constitution, The 2001 Amendment And Its Impact on Executive -Legislative Relationship,In: European Review of Public Law, Vol. 17-No.3, autumn 2005

 • Slovensko ako nový členský štát EÚ: Výzva z periférie?, s D. Malová a M. Rybář, FES, Bratislava, 2005

 • Referendum na Slovensku. In: Szomolányi, S- Radičová, I.(eds.): Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku. Stimul, Bratislava 2005

 • Referendum v ústavnom systéme Slovenskej republiky. PhD. práca, Ústav štátu a práva, Bratislava, 2005

 • Referendum na Slovensku: Márna lásky snaha. In: Zahraničná politika, č.1/05, SFPA.

 • Legislatívny proces v Národnej rade SR. In: Malová, D.: Parlamentná demokracia. UK, 2004

 • Parties and Government in Slovakia: A Fatal Attraction? In: Gyarfášová, O.- Mesežnikov, G.: Party Government in Slovakia. IVO, Bratislava 2004.

 • Budovanie demokratického ústavného systému: Španielsko a Slovensko. In Španielsko a Slovensko: Dve cesty k demokracii. Stimul, Bratislava 2002

 • Legal system of Slovakia. In Legal Systems of the World, ed. Kritzer, H.M., ABC Clio, Santa Barbara 2002

 • The Gradual Amending of the Slovak Constitution: Combating the Ambiguous Rules in 1992-2001 (with Darina Malová). In Central European Political Science Review, Volume 2, Number 4, Summer 2001

 • Referendum v ústavnom systéme SR. In Demokracia a právny štát. Friedrich Ebert Stiftung. Bratislava, 2001.

 • The Higher Education in Slovakia: A Complicated Restoration of a Liberal Rule (with Darina Malová); In East European Constitutional Review, Vol.9 No.3, Summer 2000

Projekty

 • Politika osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a legitimita v digitálnej ére, APVV-16-0389, zodpovedný riešiteľ

 • Kto nás súdi? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1989 až 2014, VEGA, hlavný riešiteľ, 2015-2017

 • Increasing Resilience in Surveillance Societies, 7. FP, Socio-economic Sciences and Humanities, EU, 2012-2015, koordinátor UK

 • Vplyv EÚ na tvorbu a prijímanie právnych predpisov na národnej úrovni: prípad SR 1998-2008, VEGA, hlavný riešiteľ, 2008-2010

 • Formovanie národných preferencií a členské stratégie v nových východoeurópskych štátoch Európskej únie: hľadanie novej rovnováhy medzi medzivládnym a nadnárodným rozhodovaním?. Agentúra pre vedu a výskum, 2007-2009, riešiteľ

 • Integračné stratégie nových členských krajín EÚ: Vznikajúce podoby členstva v EÚ, VEGA, 2007-2009, riešiteľ

 • Institutional System of EU. Jean Monnet Module (2006-2009), supported by EC, riešiteľ

 • Public Information Programme for the Support of Economic Reforms, World Bank IDF Grant, local consultant

 • Politické inštitúcie a aktéri po vstupe Slovenska do Európskej únie: Inštitucionalizácia, koordinácia a europeanizácia, 2004-2006, VEGA, riešiteľ

 • Financovanie politických strán na Slovensku, Aliancia Fair-Play, 2003; člen pracovnej skupiny

 • Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku, projekt MŠ SR tematického okruhu č. 7 prierezového štátneho programu výskumu a vývoja "Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti", 2003, riešiteľ

 • Opening the Legislative Process in Slovakia. Legislative Initiative organized by UNDP "Good Governance Programme" No. SLO/01/00. Návrh zákona a správa, 2002, hlavný riešiteľ

Vzdelanie

 • PhD., teória štátu a práva, Právnická fakulta TU, 2005

 • Mgr, právo, Právnická fakulta UK, Bratislava, 1995-2001

 • Mgr, politológia, Filozofická fakulta UK, Bratislava, 1997-1999

 • Bc, politológia, Fakulta humanistiky TU, Trnava,1994-1997

Médiá (výber)