Mgr. Radka Vicenová

IMG_9709 (1).jpg.jpeg
  • Výskumné témy: pravicový extrémizmus a radikalizmus, neonacizmus, (de)radikalizácia, paramilitarizmus
  • Kontakt: N-212
  • Konzultačné hodiny: po dohode emailom
  • Email: vicenova12@uniba.sk

Radka Vicenová začala doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2016, ktoré financuje UNESCO Chair For Human Rights Education at Comenius University. Magisterské štúdium v odbore politológia na FiF UK dokončila v roku 2012 a počas štúdia sa špecializovala na problematiku krajnej pravice v strednej a východnej Európe. V minulosti spolupracovala s viacerými mimovládnymi organizáciami, ako napríklad Ľudia proti rasizmu (2008-2010) či Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, kde v rokoch 2012-2015 koordinovala výskumný program zameraný na pravicový extrémizmus ako vnútrobezpečnostnú hrozbu v Slovenskej republike a v širšom regióne. Od októbra 2015 pôsobí v REACH – Výskumnom a vzdelávacom inštitúte.

Radka Vicenová is a PhD candidate at the Department of Political Science since September 2016. She holds MA in Political Science from Comenius University; during her studies she was focusing on topics of far right in the region of Central and Eastern Europe. She was working for the civic association People Against Racism (2008-2010) and later also for the security-focused think tank Centre for European and North Atlantic Affairs (2012-2015), where she was coordinating research program focused on right-wing extremism as a security threat in Slovakia and the broader region. She is co-founder of REACH Institute, where she has been working since October 2015.