Témy, PhD. štúdium, politológia, ak. rok 2018/19

PhD. positions in Political Science, starting September 2018

 

  • Zmeny v postojoch k EÚ: problémy s legitimitou (2004-2020)/ Changes in Attitudes Toward EU: Problems with Legitimacy (2004-2020)

Opis témy: Cieľom práce je zmapovať a analyzovať zmeny v postojoch elít a verejnosti na Slovensku po vstupe do EÚ. Práca sa bude orientovať na overenie výskumného predpokladu, že na postoje verejnosti má rozhodujúci vplyv prevládajúci politický diskurz a národné politické elity. V práci sa budú analyzovať vládne a dokumenty, vyjadrenia v médiách, rozhovory s expertmi a dostupné výsledky výskumov verejnej mienky.

Školiteľ: Prof. PhDr. Darina Malová, PhD.

Forma štúdia: D/E

  • Diferenciácia, segmentácia a demokratická legitimita nových foriem vládnutia v EÚ

Opis témy: Proces európskej integrácie sa posunul od tradičných foriem čoraz užšej integrácie smerom k diferenciácii a segmentácii. Diferenciácia znamená rôzne formy ukotvenia krajín v spoločnom politicko-ekonomickom usporiadaní EÚ, kde sa nečlenské asociované krajiny zapájajú do spolupráce a koordinujú svoju politiku s členskými krajinami, ale nemajú priamy vplyv na tvorbu rozhodnutí. Segmentácia je proces, kde sa v jednotlivých oblastiach politiky tvoria koordinačné rámce so špecifickými procedúrami a pravidlami. Jednotlivé segmenty – napr. eurozóna, Schengen, PESCO v obrane – majú špecifické rozhodovacie mechanizmy a organizačné formy (Európsky stabilizačný mechanizmus; Európska pohraničná a pobrežná stráž; Európska obranná agentúra a Európska služba pre vonkajšiu činnosť), ktoré nie vždy podliehajú dostatočnej miere demokratickej zúčtovateľnosti a kontroly. Práca by sa mala venovať jednej alebo viacerým formám diferenciácie a segmentácie a za pomoci relevantných teoretických a metodologických nástrojov analyzovať mieru ich demokratickej legitimity.

Školiteľ: Prof. Jozef Bátora, PhD.

Forma štúdia: D/E

 

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2018. Viac informácií o prihlásení nájdete na stránke FiF UK

The closing date for applications is the 31 May 2018. More information on how to apply here.