ÚLOHA PREDSEDNÍCTVA EÚ PO LISABONSKEJ ZMLUVE: VÝSKUM VYBRANÝCH ZDIEĽANÝCH PRÁVOMOCÍ, 2013-2015

Grant VEGA  

Zodpovedný vedúci riešiteľ: Vladimír Bilčík, zástupca: Matúš Mišík

Projekt analyzuje zmeny v predsedníctve v Rade EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy v roku 2009. Detailne sa venuje úlohe predsedníctva v Rade EÚ v rámci troch vonkajších politík EÚ (Východné partnerstvo, energetická politika, rozširovanie) a jednej novej inštitúcie (ESVČ), ktoré tvoria štyri prípadové štúdie. Projekt skúma úlohu predchádzajúcich predsedníctiev krajín V4 v nových podmienkach väčšieho zdieľania právomocí EÚ a členských štátov vo vonkajšej politike EÚ. Zároveň analyzuje české, maďarské a poľské skúsenosti, ktoré môžu byť užitočné pre predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016. Za účelom dosiahnutia cieľov projektu vytvorí výskumný tím databázu troch typov empirických dát, ktoré budú využité pri analýze: hĺbkové rozhovory, primárne dáta (dokumenty EÚ, vládne stratégie a pozície, štatistiky) a sekundárnu literatúru. Predložený projekt využíva kvalitatívne metódy na skúmanie vzťahov medzi inštitúciami EÚ a predsedníctvom po prijatí Lisabonskej zmluvy.