Témy diplomových prác, 1.ročník Mgr, 2016/2017

V prípade záujmu o tému diplomovej práce musíte najskôr kontaktovať školiteľa/školiteľku práce (emailom alebo osobne), ktorý Vám potvrdí, či je téma ešte k dispozícii. Ak nie, musíte hľadať ďalej.  

 

Darina Malová/Max Steuer

1. Politizácia práva? Prípadová štúdia Ústavného súdu Poľskej republiky alebo Maďarska

Diplomová práca aplikuje koncept politizácie na prípad poľského/maďarského ústavného súdu s cieľom zodpovedať otázku o vplyve konkrétneho politického aktéra (vlády/parlamentu/prezidenta) na (1) výber sudcov v jednotlivých funkčných obdobiach alebo (2) silu právomocí a procesné pravidlá, ktorými sa súd riadi pri rozhodovaní alebo (3) výstupy rozhodovacej činnosti vo vybranej oblasti (napr. politické práva, vyrovnávanie sa s minulosťou, sociálne práva a pod.). Výskumné metódy, ktoré prichádzajú do úvahy, zahŕňajú analýzu mediálneho a akademického diskurzu o osobnostiach poľských/maďarských ústavných sudkýň a sudcov pri (1), analýzu dôvodových správ návrhov zákonov a ústavy pri (2), obsahovú analýzu rozhodnutí vo vybraných oblastiach pri (3).

Tému je možné spracovať v anglickom jazyku. Znalosť poľského/maďarského jazyka výhodou (?).

2. Kedy zasiahnuť a kedy sa zdržať? Prípadová štúdia Ústavného súdu Poľskej republiky alebo Maďarska

Diplomová práca prispieva do diskusie o otázke, aké faktory ovplyvňujú výsledky rozhodovacej činnosti ústavných súdov. Ukáže, či dôvody pre rozhodnutia príslušného ústavného súdu v určitej oblasti dôslednejšie zachytávajú vybrané legalistické, inštitucionalistické alebo behavioristické prístupy k súdnemu rozhodovaniu. V teoretickej časti predstaví porozumenie týchto prístupov z perspektívy ich vybraných teoretičiek a teoretikov. Pre identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich súdne rozhodnutia prichádzajú do úvahy výskumné metódy, akými sú obsahová analýza odôvodnení rozhodnutí, vrátane odlišných stanovísk, process tracing alebo kontextuálna analýza. Za účelom konceptualizácie súdneho rozhodovania môže využiť napríklad koncept súdneho aktivizmu.  

Tému je možné spracovať v anglickom jazyku. Znalosť poľského/maďarského jazyka výhodou. 

Darina Malová

3. Odbory na Slovensku: reprezentácia záujmov a politická koordinácia (po roku 2008)

Anotácia: Analýza dokumentov a politického diskurzu (mediálnych vyjadrení a rozhovorov s vybranými predstaviteľmi OZ a KOZ). Cieľom štúdie je zistiť, aké postupy OZ praktizujú pri realizácii svojich záujmov s predstaviteľmi exekutívy, legislatívy a ďalšími sociálnymi partnermi.

Predbežný popis postupu: Štúdium najaktuálnejšej literatúry a rozpracovanie teoreticko-metodologického rámca, ktorý ukáže, či OZ používajú viac prakticky vlastné korporatívnemu alebo pluralitnému systému reprezentácie a koordinácie záujmov. Štúdium programových dokumentov, mediálnych vyjadrení a vlastných rozhovorov s predstaviteľmi odborov.

4. Zamestnávateľské organizácie na Slovensku: reprezentácia záujmov a politická koordinácia (po roku 2008)

Anotácia: Analýza dokumentov a politického diskurzu (mediálnych vyjadrení a rozhovorov s vybranými predstaviteľmi AZZZ a RÚZ a i.). Cieľom je zistiť, aké postupy praktizujú zamestnávatelia pri realizácii svojich záujmov s predstaviteľmi exekutívy, legislatívy a ďalšími sociálnymi partnermi.

Predbežný popis postupu: Štúdium najaktuálnejšej literatúry a rozpracovanie teoreticko-metodologického rámca, ktorý ukáže, či zástupcovia zamestnávateľov pri kolektívnom a/lebo sociálnom vyjednávaní používajú viac prakticky vlastné korporatívnemu alebo pluralitnému systému reprezentácie a koordinácie záujmov. Štúdium programových dokumentov, mediálnych vyjadrení a vlastných rozhovorov s predstaviteľmi zamestnávateľov.

Vladimír Bilčík

1. Brexit a dezintegrácia EÚ: analýza dôsledkov odchodu členskej krajiny. Téma poskytuje príležitosť na prípadovú štúdiu o procese odchodu členskej krajiny z EÚ a o dopadoch na fungovanie konkrétnych verejných politík (4 slobody) po britskom obchode. Prípadovú štúdiu spresní vyučujúci po konzultácii so študentom.

2. Budúcnosť EÚ po brexite: analýza preferencií členských krajín. Práca sa zameria na komparatívnu analýzu preferencií vybraných členských krajín v aktuálnom kole diskusií o európskej budúcnosti.

 

Daniel Klimovský

1. Zastúpenie žien v komunálnej politike na Slovensku

‎2. Medzi obecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku: analýza postojov reprezentantov obcí

 

Jozef Bátora

1. Integrovaný manažment hraníc v komparatívnej perspektíve

2. Stratégie kybernetickej obrany v komparatívnej perspektíve

 

Pavol Baboš

Argumentačné schémy odporcov EÚ (3 študenti)

Študenti budú skúmať argumentačné schémy odporcov Európskej integrácie. Výskum bude zameraný na exploráciu argumentov, ktoré kritici EÚ využívajú, a analýzu možných zdrojov, resp. inšpirácií týchto postojov. Jadrom práce bude analýza prepisov fokusových skupín, doplnená o obsahovú analýzu mediálneho diskurzu.

 

Aneta Világi

Kritické postoje voči európskej integrácii v SR. (3 študenti)

Diplomová práca bude mať exploratívny charakter a študent bude pracovať s kvalitatívnymi dátami. Cieľom je zmapovať kritické postoje prostredníctvom analýzy dát z fokusových skupín a analyzovať možný vplyv mediálneho diskurzu ako zdroja týchto postojov.

 

Matúš Mišík

1/ Energetická bezpečnosť v oblasti dodávok ropy

Témou práce je diskutovať otázku bezpečnosti dodávok ropy na Slovensku, ktorá je v súčasnosti v úzadí. Hlavný dôraz sa sústredí na bezpečnosť v oblasti zemného plynu, pričom otázka ropy nie je o nič menej komplikovaná. Diplomová práca sa má sústrediť na pochopenie rozdielov vo vnímaní bezpečnosti dodávok ropy a zemného plynu. Pomocou série polo-štruktúrovaných rozhovorov a analýzy oficiálnych dokumentov budú mať študenti za cieľ analyzovať tieto vnímané rozdiely. Teoretické pozadie práce bude tvorené prístupmi k energetickej bezpečnosti.

 2/ Percepcia členských štátov EÚ zo strany slovenských/českých rozhodovateľov

Práca má za cieľ skúmať postoje slovenských rozhodovateľov voči ostatným členským krajinám EÚ. Aké majú národní rozhodovatelia skúsenosti s prácou v rámci pracovných skupín Rady Európskej únie, ako vnímajú ostatných zástupcov členských štátov EÚ, ako percepcia ovplyvňuje spoluprácu v rámci inštitúcií EÚ. Cieľom práce bude prvotná zmapovanie tejto témy, pričom ako dáta budú potrebné predovšetkým rozhovory so slovenskými zástupcami v pracovných skupinách Rady EÚ. Diplomová práca môže vychádzať napr. z teórie imidžov, ale môže vychádzať aj z iného teoretického rámca.

 

Zsolt Gál

1/ Únos štátu (state capture) v niektorých (postsocialistických) krajinách SVE

·      Okolo prelomu tisícročia v medzinárodnej odbornej literatúre sa objavil opis novej formy veľkej, systémovej korupcie v tranzitívnych ekonomikách: „únos štátu“ (World Bank 2000). Kým pri „normálnej, tradičnej“ forme korupcie výsledok je neistý, a často dochádza k súpereniu viacerých korumpujúcich, ktorí sa snažia ovplyvniť výsledky politík (ich implementáciu) a rozdelenie zdrojov, pri únose štátu sa nedá hovoriť o súťaži, a výsledky pre „únoscov“ sú skoro garantované. Preto, lebo tu už nedochádza „len“ k ovplyvňovaniu rozhodnutí jednotlivých byrokratov pri implementácii pravidiel, ale k ovplyvňovaniu tvorby zákonov, ktoré budú implementované. Úlohou by bolo analyzovať, že – vychádzajúc z poznatkov medzinárodnej odbornej literatúry – nakoľko dochádza k únosu štátu v skúmanej krajine/skúmaných krajinách, resp. aký typ únosu štátu sa dá vystopovať, kto je „únoscom“ („oligarchovia“, politická elita, etnická skupina, armáda)? Možnosti skúmania napr. na Slovensku sú široké, napr. prepojenie politikov a biznisu, zlyhávanie efektívneho vereného obstarávania, postupy ako niektoré blízke firmy sú uprednostňované a pod.

 2/ Dôsledky migračnej/utečeneckej krízy v (členských krajinách) EÚ

·      V roku 2015 EÚ čelila bezprecedentnej vlne utečencov/ilegálnych imigrantov. Vplyvy tejto krízy sú rôznorodé ako aj možnosti ich skúmania:

  • Vplyv na azylový migračný systém členských štátov a EÚ.
  • Vplyv na politickú scénu (posilňovanie protimigrantských krajne pravicových/extrémistických/populistických strán?)
  • Vplyv na vonkajšie vzťahy, najmä s Tureckom
  • Vplyvy na socio-ekonomickú situáciu v členských štátoch (aká je/bude úspešnosť integrácie utečencov napr. V Nemecku?)
  • Skúmať by sa dala niektorá z nasledujúcich otázok, resp. ich kombinácie v niektorých členských krajinách EÚ.

 

Soňa Szomolányi

1/ Pozície vládnych elít v krajinách V4 k súčasnému formovaniu EÚ: jednota či divergencia?

Cieľom analýzy je identifikovať témy ,na ktorých jednota regionálnej skupiny pretrváva a kde sa otvárajú trhliny

2/ Rola politických elít pri erózii liberálnej demokracie v krajinách V4

  

Branislav Dolný

 1. Analýza výsledkov volieb do samosprávnych krajov na Slovensku

Cieľom práce bude analyzovať rôzne aspekty výsledkov volieb do samosprávnych krajov (napr. úspešnosť nezávislých kandidátov, miera disproporčnosti, úspešnosť nových kandidátov a pod.)vo viacerých volebných obdobiach.

2. Variácie demokracie

Cieľom práce bude zhodnotiť stav a kvalitu demokracie vo vybraných krajinách (regiónoch) z perspektív rôznych teoretických modelov demokracie. Využité by mali byť dáta projektu V-dem, práca preto predpokladá základné schopnosti pracovať so štatistickým softvérom.