Úloha Slovenska v krízovom manažmente Európskej Únie v krajinách západného Balkánu – priestor na poučenie? VEGA, 1/0817/17

Úloha Slovenska v krízovom manažmente Európskej Únie v krajinách západného Balkánu – priestor na poučenie? VEGA, 1/0817/17

Vedúci projektu: Prof, Jozef Bátora, M.Phil., PhD.

Témou projektu je analýza úlohy Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej Únie (ďalej len EÚ) v krajinách západného Balkánu. Ide totiž o špecifický prípad, keď národné priority a spolupráca v oblasti Spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky EÚ nie sú v úplnej zhode. Projekt zhodnotí úlohu Slovenska v manažmente konfliktu medzi Srbskom a Kosovom, predovšetkým s ohľadom na ciele a zámery zahraničnej politiky Slovenska, koordináciu s inštitúciami EÚ v Bruseli a priamo v Belehrade a Prištine. Tiež sa zameria na analýzu vnímania týchto aktivít na strane recipientov – Srbska a Kosova. Vďaka využitiu získaných empirických poznatkov projekt obohatí teoretickú debatu o procesoch europeizácie zahraničnej politiky členských štátov a tiež o lokálnych faktoroch ovplyvňujúcich dopad krízového manažmentu EÚ v krajinách európskeho susedstva. Projekt má taktiež za cieľ formulovanie politických odporúčaní vybraným inštitúciám zapojeným do infraštruktúry krízového manažmentu Slovenska.

V rámci projektu členovia riešitelského kolektívu pokračujú v spolupráci na  expertnej úrovni s Nórskym inštitútom pre medzinárodné vzťahy (NUPI) a ARENA – Centrom pre európske štúdiá (Univerzita v Oslo). Pri empirickom výskume sa tiež môžeme spoľahnúť na lokálnych partnerov- Belehradské centrum pre bezpečnostnú politiku (Srbsko) a Kosovské Centrum pre bezpečnostné štúdiá (Kosovo) a Centrum pre  urópske politické štúdiá (CEPS, Brusel).