Samuel Spáč, M.A., PhD.

1453928234739.png

 

Samuel Spáč je odborným asistentom na Katedre Politológie UK a pôsobí v Judicial Studies Institute (JUSTIN) na Masarykovej Univerzite v Brne. V roku 2017 získal PhD na Univerzite Komenského, M.A. získal na Central European University (CEU) v Budapešti v roku 2013, a Bc. na Katedre politológie Univerzity Komenského v roku 2011. Na CEU tiež získal ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu za výskum venujúci sa vývoju súdnických inštitúcií v Česku a na Slovensku. V roku 2016 absolvoval výskumný pobyt na University of East Anglia v Norwichi, Veľká Británia. Mimo akademickej práce Samuel tiež pôsobil ako analytik v protikorupčnej mimovládnej organizácii Transparency International Slovensko a na Ministerstve spravodlivosti SR. Vo výskume sa zameriava na témy súdnictva a právneho štátu, súdnické inštitúcie a rodové otázky.

 

Samuel Spáč is a researcher at the Department of Political Science at Comenius University and also at the Judicial Studies Institute (JUSTIN) at Masaryk University in Brno. He got his PhD at Comenius University in 2017, his M.A. at Central European University (CEU) in Budapest in 2013, and Bachelor degree at Comenius University in 2011. At CEU he was also awarded The Best MA Thesis Award for his research on the development of judicial institutions in Czechia and Slovakia. In 2016 he was a Post-graduate Researcher at University of East Anglia in Norwich, UK. Besides his academic work, Samuel has also worked as an analyst in anti-corruption NGO Transparency International Slovakia and at the Ministry of Justice. In his research he focuses on issues of judiciaries, the rule of law, judicial institutions and gender issues.