Max Steuer, M.A.

Max Steuer 2_2017.jpg
 • Výučba (teaching): Česko a Slovensko v 20. storočí (TA)

 • Výskum (research): politické inštitúcie v strednej Európe s dôrazom na ústavné súdy (political institutions in Central Europe with emphasis on constitutional courts); politické práva, osobitne sloboda prejavu (political rights, in particular freedom of speech); demokracia, legitimita, konštitucionalizmus a právny štát v kontexte Európskej únie (democracy, legitimacy, constitutionalism and the rule of law in context of the European Union)

 • Kontakt: N-212

 • Konzultačné hodiny (Office hours): http://bit.ly/maxsteuer alebo po dohode e-mailom (or via e-mail)

 • E-mail: max.steuer@uniba.sk

 • Publikačná činnosť (Publications), Academia.edu

 • Mediálne výstupy, Denník N

Vybrané projekty (Selected projects)

 • Grant UK (186/2016): Vplyv regulačných foriem extrémnych prejavov na militarizáciu demokracie v strednej Európe (The influence of regulatory forms of extreme speech on militarization of democracy in Central Europe)

 • Grant UK (203/2017): Vplyv súdneho aktivizmu ústavných súdov v SR a ČR na kvalitu demokratických režimov (The influence of judicial activism of constitutional courts in the Slovak Republic and Czech Republic on the quality of democratic regimes)

 • Grant UK (398/2018): Spravodlivosť a ústavné súdnictvo v strednej Európe (Justice and constitutional adjudication in Central Europe)

 • Judicial Constraints on Legislation in Central Europe (JUDICON), member of the research team

Max Steuer zahájil doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2015. Vzdelanie získal v odboroch politológia na FiF UK (Bc.), právo na Praf UK (Bc.) a Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Central European University v Budapešti (M.A.). Jeho skúsenosti zahŕňajú spoluprácu s niekoľkými mimovládnymi organizáciami i aktívnu účasť na medzinárodných projektoch a študijných pobytoch vo Veľkej Británii (University of Oxford), Švédsku (Örebro University), Nemecku (Wissenschaftszentrum Berlin, European University Viadrina) a i. Je členom viacerých akademických asociácií v odboroch politológie a verejného práva. Od júna 2018 pôsobí ako šéfredaktor Politikon: The IAPSS Journal of Political Science.  

Max Steuer is a doctoral researcher at the Department of Political Science since September 2015. He holds a BA in Political Science and an undergraduate degree in Law from Comenius University as well as an MA in International Relations and European Studies from the Central European University in Budapest. His experience includes cooperation with several civil society organizations and participation at international projects alongside research stays in the UK (University of Oxford), Sweden (Örebro University), and Germany (Wissenschaftszentrum Berlin, European University Viadrina), among others. He hold memberships in several academic associations in political science and public law. Since June 2018 he serves as the Editor-in-Chief of Politikon: The IAPSS Journal of Political Science.