Max Steuer, M.A.

  • Výučba (teaching): Česko a Slovensko v 20. storočí (TA)
  • Výskum (research): politické inštitúcie v strednej Európe s dôrazom na ústavné súdy (political institutions in Central Europe with emphasis on constitutional courts); politické práva, osobitne sloboda prejavu (political rights, in particular freedom of speech); demokracia, legitimita, konštitucionalizmus a právny štát v kontexte Európskej únie (democracy, legitimacy, constitutionalism and the rule of law in context of the European Union)
  • Kontakt: N-212
  • Konzultačné hodiny (Office hours): http://bit.ly/maxsteuer alebo po dohode e-mailom (or via e-mail)
  • E-mail: max.steuer@uniba.sk
  • Publikačná činnosť (Publications), Academia.edu 
  • Mediálne výstupy, Denník N

Max Steuer zahájil doktorandské štúdium na Katedre politológie v septembri 2015. Vzdelanie získal v odbore politológia na FiF UK (Bc.) a v odbore Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Central European University v Budapešti (M.A.). Jeho skúsenosti zahŕňajú spoluprácu s niekoľkými mimovládnymi organizáciami (Friedrich Ebert Stiftung, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, SGI – projekt Demagog.sk a i.) i aktívnu účasť na medzinárodných projektoch a študijných pobytoch (o.i. Allianz Summer Academy, HUWISU, EULR Summer School). Je členom International Association for Political Science Students (IAPSS), International Studies Association (ISA) a ECPR Graduate Student Network. Od júna 2016 pôsobí ako Head of Academic Department v IAPSS.   

Max Steuer is a PhD candidate at the Department since September 2015. He holds a BA in Political Science from Comenius University and an MA in International Relations and European Studies from Central European University in Budapest. His experience includes cooperation with several civil society organizations (e.g. Friedrich Ebert Stiftung, Slovak Helsinki Committee, SGI – project Demagog.sk) and participation at international events and projects (e.g. Allianz Summer Academy, HUWISU, EULR Summer School). Being a member of the International Association for Political Science Students (IAPSS), International Studies Association (ISA) and ECPR Graduate Student Network, since June 2016 he is the Head of Academic Department of IAPSS.