Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994 – 2014, GAČR 16-01019S

Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v Česku a na Slovensku v letech 1994 – 2014, GAČR 16-01019S

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

  • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • Univerzita Komenského v Bratislave (Doc. Daniel Klimovský, PhD.)
  • Trnavská univerzita v Trnave

STRUČNÝ POPIS:

Cílem projektu je systematické zmapování politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku. Konkrétně analyzuje různé dimenze a faktory, které mohou vysvětlovat odlišnou míru politické reprezentace žen v jednotlivých obcích. Projekt se zaměřuje na analýzu determinantů politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014. Cílem je systematicky prozkoumat několik skupin faktorů, které teoreticky ovlivňují míru úspěšnosti žen ve volbách: socioekonomické a demografické, kulturní a institucionální a politické. Snaha pokrýt analýzou celé dvacetileté období, které uběhlo od obnovení místní samosprávy po přechodu obou zemí k demokracii (tedy celkem šest volebních aktů), je vedena záměrem neomezovat se pouze na synchronní srovnání úspěšnosti žen v jednom volebním aktu v různých obcích, ale za pomoci diachronního srovnání sledovat i možné proměny stability jednotlivých nezávisle proměnných v časově vzdálených obdobích. Základním výstupem projektu jsou dvě kolektivní monografie (z toho jedna v anglickém jazyce) a dalších osm odborných článků, z nichž dva budou vydány v impaktovaných a zbývajících šest v recenzovaných odborných časopisech.