Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti, APVV-15-0306

ČÍSLO GRANTU A NÁZOV PROJEKTU:  APVV-15-0306: Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

STRUČNÝ POPIS:

V celoeurópskom kontexte došlo v posledných troch dekádach k mimoriadnemu posilneniu lokálnej (samo-)správy. To sa prejavilo okrem iného aj zvýšeným tlakom na účinnosť a efektívnosť jej výkonu. Zatiaľ čo v niektorých krajinách rozhodujúci aktéri pristúpili k implementácii územnej konsolidácie s cieľom zlepšiť výstupy lokálnej (samo-)správy, slovenská skúsenosť je odlišná. Relevantní aktéri boli proti akejkoľvek zlučovacej reforme, no lokálna samospráva bola aj napriek tomu posilnená prostredníctvom transferu kompetencií a fiškálnej decentralizácie. Tieto procesy viedli k zvýrazneniu očakávaní voči lokálnej samospráve a výsledkom jej pôsobenia. Kvôli pretrvávajúcej vysokej miere územnej fragmentovanosti na lokálnej úrovni však väčšina obcí bola schopná "prežiť" iba vďaka rôznych kooperatívnym formám rozvíjaným medzi obcami ako aj medzi obcami a inými subjektmi. Napriek tejto skutočnosti sú takéto kooperatívne formy nedostatočne prebádanou oblasťou a to isté platí aj vo vzťahu k ich účinnosti a efektívnosti. V tomto kontexte je možné vnímať význam tohto projektu. Medzi jeho základné ciele patrí:

  1. zmapovanie existujúcich kooperatívnych foriem rozvíjaných na lokálnej úrovni,
  2. spracovanie ich typológie,
  3. príprava metodiky na meranie účinnosti a efektívnosti ich výkonu, a
  4. formulácia odporúčaní o ich ďalšom rozvoji pre územnú samosprávu i pre zákonodarcu.

Naplnenie týchto cieľov si vyžaduje vysokokvalitný tím výskumníkov, ktorí majú rôznorodé zameranie i skúsenosti. I preto výskumný tím zahŕňa ekonómov, humánnych geografov, ako aj vedcov z oblasti spoločenských vied (napr. politická veda, verejná politika či verejná správa).