Politika osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a legitimita v digitálnej ére, APVV-16-0389

Politika osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a legitimita v digitálnej ére, APVV-16-0389, PODATA

www.podata.sk

V ére zvyšujúcej sa rýchlosti výmeny informácií medzi rozličnými skupinami aktérov a inštitúcií v rámci spoločností a ekonomík sa stali osobné údaje cennou komoditou. Vychádzajúc z teoretického konceptu spoločností sledovania (surveillance societies), ktorých inherentnou súčasťou je pozornosť venovaná osobným údajom, projekt skúma spôsoby, akými sú osobné dáta zhromažďované s úmyslom ovplyvňovať, riadiť, oprávňovať alebo kontrolovať ľudí. Prostredníctvom série hĺbkových prípadových štúdií, ktoré použijú zmiešaný metodologický prístup, projekt PODATA analyzuje ako, kým a za akým účelom boli mechanizmy zhromažďovania osobných údajov zavedené, implementované a komunikované (transparentnosť); identifikuje a hodnotí mechanizmy dostupné na ich kontrolu a dohľad (zúčtovateľnosť); a skúma, akým spôsobom sú tieto mechanizmy uznávané a akceptované ľuďmi (legitimita). Projekt tak prinesie lepšie poznanie podporných i obmedzujúcich efektov zhromažďovania osobných dát a prispeje k teoretickým debatám o vzťahu medzi demokratickým vládnutím a zhromažďovaním osobných údajov v post-komunistickom priestore. Súčasne projekt prinesie konkrétne zistenia, ktoré môžu byť využité pri príprave verejných politík a informačných kampaní.

ENERGIES, APVV-16-0062

APVV-16-0062

PRIORITIES OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE CONTEXT OF THE ENERGY UNION (ENERGIES)

Duration period: 01.07.2017 – 30.06.2021

Participating organizations: Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Department of Political Science & Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences

Principal investigator:  Matúš Mišík, PhD.

Project members:. Vladimír Bilčík, PhD., Zsolt Gál, PhD., Juraj Marušiak, PhD., Veronika Oravcová, PhD., Kateryna Yakovenko, PhD., Veronika Prachárová 

Contact information: Múzejná ulica 2, Bratislava 81102; tel.:+421 2 59 24 41 94, email: matus.misik@uniba.sk

Web pagehttp://www.politologiauk.sk/energies

Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti, APVV-15-0306

ČÍSLO GRANTU A NÁZOV PROJEKTU:  APVV-15-0306: Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

HLAVNÝ RIEŠITEĽ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

OBDOBIE TRVANIA PROJEKTU:  1. 7. 2016 – 30. 6. 2019

KOOPERUJÚCE PRACOVISKÁ:

  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

STRUČNÝ POPIS:

V celoeurópskom kontexte došlo v posledných troch dekádach k mimoriadnemu posilneniu lokálnej (samo-)správy. To sa prejavilo okrem iného aj zvýšeným tlakom na účinnosť a efektívnosť jej výkonu. Zatiaľ čo v niektorých krajinách rozhodujúci aktéri pristúpili k implementácii územnej konsolidácie s cieľom zlepšiť výstupy lokálnej (samo-)správy, slovenská skúsenosť je odlišná. Relevantní aktéri boli proti akejkoľvek zlučovacej reforme, no lokálna samospráva bola aj napriek tomu posilnená prostredníctvom transferu kompetencií a fiškálnej decentralizácie. Tieto procesy viedli k zvýrazneniu očakávaní voči lokálnej samospráve a výsledkom jej pôsobenia. Kvôli pretrvávajúcej vysokej miere územnej fragmentovanosti na lokálnej úrovni však väčšina obcí bola schopná "prežiť" iba vďaka rôznych kooperatívnym formám rozvíjaným medzi obcami ako aj medzi obcami a inými subjektmi. Napriek tejto skutočnosti sú takéto kooperatívne formy nedostatočne prebádanou oblasťou a to isté platí aj vo vzťahu k ich účinnosti a efektívnosti. V tomto kontexte je možné vnímať význam tohto projektu. Medzi jeho základné ciele patrí:

  1. zmapovanie existujúcich kooperatívnych foriem rozvíjaných na lokálnej úrovni,
  2. spracovanie ich typológie,
  3. príprava metodiky na meranie účinnosti a efektívnosti ich výkonu, a
  4. formulácia odporúčaní o ich ďalšom rozvoji pre územnú samosprávu i pre zákonodarcu.

Naplnenie týchto cieľov si vyžaduje vysokokvalitný tím výskumníkov, ktorí majú rôznorodé zameranie i skúsenosti. I preto výskumný tím zahŕňa ekonómov, humánnych geografov, ako aj vedcov z oblasti spoločenských vied (napr. politická veda, verejná politika či verejná správa).

INŠTITUCIONÁLNA VÝKONNOSŤ V EURÓPE (INPERNE), 2012-2015

Zodpovedná riešiteľka: Darina Malová, APVV-0413-11

Projekt sa zameriava na analýzu inštitucionálnej výkonnosti v demokratických krajinách. V súčasnosti neexistuje zhoda na spôsoboch a ani presných dôsledkoch interakcií štátnych inštitúcií a politických aktérov. Táto nejednoznačnosť vyplýva zo skúmania odlišných dát a vzoriek prípadov, čo je dôsledkom nedostatkov v konceptuálnom uchopení kľúčových premenných. Cieľom projektu INPERNE je testovať, kriticky zhodnotiť a rozvinúť empiricky podložené teórie inštitucionálnej výkonnosti v súčasných demokraciách. Výskum identifikuje kľúčové súvislosti medzi politickými inštitúciami a aktérmi na jednej strane a výstupmi a výsledkami verejných politík na druhej strane. Projekt kombináciou štatistických a kvalitatívnych metód zisťuje, ktoré konfigurácie inštitúcií a aktérov vyvolávajú očakávané systematické dôsledky.

MENIACI SA SYSTÉM ZAHRANIČNEJ POLITIKY EÚ A MALÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY (EUFORPOL), 2011-2014

Grant APVV-0484-10

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora, zástupca pre Katedru politológie: Vladimír Bilčík

Výskumný tím zahŕňa výskumných pracovníkov z Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK a Katedry politológie FiFUK. EUFORPOL skúma vznikajúci systém vytvárania zahraničnej politiky EÚ a úlohu malých členských štátov v tomto systéme z hľadiska teoretických a metodologických prístupov politológie, medzinárodných vzťahov, organizačnej teórie, práva a sociálnej antropológie.