Kto nás súdi? 2015-2017

Grant VEGA, V-15-037-00, Kto nás súdi? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1989 až 2014  

Výskumný projekt skúma profesionálne kariéry sudcov na Slovensku. Hlavným výskumným cieľom je zmapovať a analyzovať faktory, ktoré ovplyvnili vstup do súdnictva, vývoj sudcovskej kariéry a odchod zo súdnictva v období 1989-2014

Riešiteľský tím: Erik Láštic, Samuel Spáč, Martin Kovanič

Výstupy v roku 2015

  • Samuel Spáč, Better Safe than Sorry: Czech and Slovak Paths to Secure Independent Judiciaries, ECPR General conference, University of Montreal, Canada
  • Samuel Spáč, Identifying Good and Bad Judges: Measuring Quality and Efficiency of District Court Judges in Slovakia, ECPR General conference, University of Montreal, Canada
  • Martin Kovanič, Fear of crime and surveillance in post-communist Europe, 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, September 2015, Porto, Portugal

ÚLOHA PREDSEDNÍCTVA EÚ PO LISABONSKEJ ZMLUVE: VÝSKUM VYBRANÝCH ZDIEĽANÝCH PRÁVOMOCÍ, 2013-2015

Grant VEGA  

Zodpovedný vedúci riešiteľ: Vladimír Bilčík, zástupca: Matúš Mišík

Projekt analyzuje zmeny v predsedníctve v Rade EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy v roku 2009. Detailne sa venuje úlohe predsedníctva v Rade EÚ v rámci troch vonkajších politík EÚ (Východné partnerstvo, energetická politika, rozširovanie) a jednej novej inštitúcie (ESVČ), ktoré tvoria štyri prípadové štúdie. Projekt skúma úlohu predchádzajúcich predsedníctiev krajín V4 v nových podmienkach väčšieho zdieľania právomocí EÚ a členských štátov vo vonkajšej politike EÚ. Zároveň analyzuje české, maďarské a poľské skúsenosti, ktoré môžu byť užitočné pre predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016. Za účelom dosiahnutia cieľov projektu vytvorí výskumný tím databázu troch typov empirických dát, ktoré budú využité pri analýze: hĺbkové rozhovory, primárne dáta (dokumenty EÚ, vládne stratégie a pozície, štatistiky) a sekundárnu literatúru. Predložený projekt využíva kvalitatívne metódy na skúmanie vzťahov medzi inštitúciami EÚ a predsedníctvom po prijatí Lisabonskej zmluvy.