Doc. Daniel Klimovský, PhD.

klimovsky.jpg.jpeg
  • Kontakt / Contact: daniel.klimovsky@uniba.sk 
  • Výučba / Teaching
  • Výskum / Research: komunálna politika, regionálna politika, verejná správa, verejný manažment, lokálne spravovanie; local/regional politics, local/regional policy making, public administration, public management, local governance
  • Konzultačné hodiny / Office Hours: po vzájomnej dohode emailom/ e-mail (upon request and mutual agreement) 
  • Publikačná činnosťResearch Gate TU  

Daniel Klimovský ukončil magisterské štúdium v odbore verejná správa v roku 2003 a začal pracovať ako asistent na Katedre sociálnych vied Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika (KSV FVS UPJŠ) v Košiciach. V rámci doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KP FF UK) strávil dva roky na Universität Bayreuth v Nemecku (UB). Doktorandské štúdium ukončil v roku 2009 v odbore teória politiky a začal pracovať ako odborný asistent na Katedre regionálneho rozvoja a manažmentu Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (KRVaM EkF TUKE). V období rokov 2013 – 2015 absolvoval výskumný „post-doc“ pobyt na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v Českej republike (KP FF UPOL). Od roku 2014 nastúpil ako odborný asistent na Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ÚVP FSEV UK). Na tejto fakulte úspešne habilitoval koncom roku 2015. Od začiatku roka 2017 nastúpil na miesto docenta na Katedru politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (KP FF UK). Jeho výskumné a vzdelávacie aktivity sú zamerané na verejnú správu a politické fenomény spojené so subnárodnými úrovňami. Okrem množstva publikácií vo viacerých svetových jazykoch a bohatých skúsenostiach s prednášaním v zahraničí, úzko spolupracoval (resp. stále spolupracuje) s takými inštitúciami, ako je napríklad Council of Europe, NISPAcee, Regional Studies Association, Social Watch, Nadácia otvorenej spoločnosti Slovensko, vláda SR atď.

Daniel Klimovský completed his Master studies in the field of public administration in 2003. Afterwards he started to work as an assistant at the Faculty of Public Administration of the Safarik University in Kosice, Slovakia. Within his PhD study at the Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava he spent as a visiting researcher two years in Germany at the University of Bayreuth. In 2009 he completed the PhD study in the field of political theory and he moved from the Safarik University in Kosice to the Faculty of Economics of the Technical University of Kosice, Slovakia, where he worked as an assistant professor. In 2014 he began to work as an assistant professor for the Institute of Public Policy, Faculty of Social and Economic Sciences of the Comenius University in Bratislava. In the period of 05/2013-09/2015 he cooperated as a post-doc also with‎ the Faculty of Arts of the Palacky University in Olomouc, Czech Republic. He successfully completed a habilitation procedure in 2015 in the field of political theory, and since 2017 he begun to work as an associate professor for the Department of Political Science, Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava. His research and teaching activities are focused on public administration as well as political issues linked to sub-national levels. Besides dozens of various publications in several languages as well as rich experience with lecturing abroad, he has closely cooperated (or still cooperates) with the Council of Europe, NISPAcee, Regional Studies Association, Social Watch, Open Society Foundation in Slovakia, Government of the Slovak Republic etc.